Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z zaniechaniem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07

 

W dniu dnia 7 stycznia 2016 r. prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał  postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. VI Ds 926/15 w sprawie:

1.    niedopełnienia w okresie od dnia 3 grudnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r., w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych – Prezes Rady Ministrów oraz pracowników Rządowego Centrum Legislacji obowiązków, wynikających z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez zaniechanie niezwłocznego ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapadłego w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze K 34/15, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,

2.  przekroczenia w dniu 10 grudnia 2015 r. w Warszawie, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzez przesłanie pisma do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującego ważność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r., zapadłego w sprawie K 34/15 oraz wskazującego na niemożność ogłoszenia przedmiotowego orzeczenia w Dzienniku Ustaw, w sytuacji gdy w świetle obowiązujących przepisów Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie posiada uprawnień w toku procesu ogłaszania aktów normatywnych, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

 

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 14 grudnia 2015 r. z zawiadomienia osoby prywatnej. Łącznie w sprawie tej wpłynęło 10 zawiadomień.

 W toku przeprowadzonego postępowania przygotowawczego uzyskano dokumenty z Rządowego Centrum Legislacji (dalej: RCL), z Biura Sekretarza Trybunału Konstytucyjnego oraz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nadto przesłuchano w charakterze świadków wiceprezesa RCL, Dyrektora Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych RCL oraz Sekretarz Rady Ministrów.

 

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. o sygn. K 34/15 przekazany został do Rządowego Centrum Legislacji w dniu 3 grudnia 2015 r. około godziny 14:50, w ślad za pismem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceprezes RCL zeznał, iż co do zasady, jest on umocowany do publikacji wszelkich aktów normatywnych, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o upoważnienie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2014 r. W przypadku analizowanego wyroku, decyzja w przedmiocie jego ogłoszenia, w ocenie wiceprezesa RCL, miała zostać podjęta indywidualnie przez Prezes Rady Ministrów, przy czym polecenie w przedmiotowym zakresie otrzymał telefonicznie za pośrednictwem Sekretarz Rady Ministrów.

Z zeznań Dyrektora Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych RCL wynika, iż otrzymał telefoniczną informację od Wiceprezesa RCL, z której wynikało, że kopia orzeczenia ma zostać niezwłocznie przekazana Beacie Szydło – Prezes Rady Ministrów. Z informacji tej wynikało również, iż Prezes Rady Ministrów, jako organ wydający Dziennik Ustaw podejmie decyzję w przedmiocie ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r.

W toku postępowania ustalono, iż w Rządowym Centrum Legislacji wyrok był gotowy do publikacji, pod względem technicznym, w dniu 4 grudnia 2015 r. około godziny 10:40. Wiceprezes RCL zeznał, iż w następnych dniach, podczas kilkukrotnych rozmów telefonicznych z Sekretarz Rady Ministrów pytał o zgodę na publikację wyroku.

W dniu 15 grudnia 2015 r. wiceprezes RCL uzyskał telefoniczną zgodę na publikację wyroku, potwierdzoną pisemnie w dniu 16 grudnia. Wyrok ogłoszony został ostatecznie w dniu 16 grudnia 2015 r., przed godziną 10:00.

Z pisma Sekretarz Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. przekazanego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że pomiędzy datą wydania analizowanego wyroku a datą jego ogłoszenia w Kancelarii Prezes Rady Ministrów prowadzone były analizy prawne oraz wydawano ustne opinie prawne co do trybu procedowania przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 34/15 oraz treści zapadłego orzeczenia.

 

Zgodnie z przepisem art. 190 ust. 2 Konstytucji RP wyroki Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. Termin ten powołany został również w przepisie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przy czym wskazane regulacje prawne zakazują dopuszczania się jakiejkolwiek, nawet „uzasadnionej” zwłoki w zakresie publikacji aktów normatywnych. W konsekwencji organ, przed publikacją danego aktu podejmuje wyłącznie działania zmierzające do upewnienia się, czy dany akt jest prawdziwy (rzeczywiście został podjęty przez uprawniony organ) oraz podejmuje czynności redakcyjne i techniczne związane z przygotowaniem danego numeru dziennika urzędowego.

W niniejszym postępowaniu ustalono, iż czynności te zakończone zostały w dniu 4 grudnia 2015 r., około godziny 10:40. Przyjąć zatem należy, iż po wskazanej dacie organ publikujący Dziennik Ustaw pozostawał we zwłoce co do ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. Bez znaczenia dla tej oceny pozostaje fakt, że zgodnie z obowiązującą w ramach RCL wewnętrzną regulacją, dla ogłoszenia aktu prawnego, w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, liczącego od 4 do 10 stron przewidziano termin od 5 do 10 dni roboczych. Jest to bowiem przewidywany okres, w którym winny zostać usunięte wszelkie przeszkody o charakterze technicznym i dany akt winien zostać przygotowany do ogłoszenia pod względem redakcyjnym. Jak podniesiono powyżej, w analizowanym stanie faktycznym wyrok Trybunału Konstytucyjnego był gotowy do publikacji w dniu 4 grudnia 2015 r.

Powyższe okoliczności wskazują, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r., tj. daty w której został ogłoszony, nie był opublikowany z przyczyn leżących po stronie Prezes Rady Ministrów.

 

Niniejszej postępowanie prowadzone było w kierunku przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 § 1 kk polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Dla realizacji znamion przestępstwa z art. 231 § 1 kk konieczny jest skutek w postaci wywołania stanu zagrożenia dla interesu publicznego. Interes publiczny w niniejszej sprawie związany jest z utrzymywaniem porządku prawnego, zgodnego z aktem prawnym najwyższego rzędu, tj. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zwłoka w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. niewątpliwie skutkowała takim stanem zagrożenia dla interesu publicznego, niemniej jednak fakt ostatecznego opublikowania omawianego orzeczenia nie pozostaje bez wpływu na ocenę działań podejmowanych w okresie wcześniejszym.

W konsekwencji w dniu ogłoszenia przedmiotowego wyroku (16 grudnia 2015 r.) odpadły przesłanki stanowiące znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 231 § 1 kk. Doszło bowiem do wypełnienia obowiązku związanego z publikacją wyroku, a nadto odpadł element zagrożenia dla interesu publicznego.

Ponadto nie sposób w analizowanym stanie faktycznym wykazać, iż Prezes Rady Ministrów nie ogłaszając wyroku Trybunału Konstytucyjnego w okresie pomiędzy 4 grudnia 2015 r. a 16 grudnia 2015 r. miała świadomość w postaci pewności lub możliwości, iż działa na szkodę interesu publicznego. Mogła bowiem przypuszczać, że działanie wstrzymujące publikację orzeczenia przez czas, w którym poddawane jest analizie, może być korzystne z punktu widzenia interesu publicznego. Jak podniesiono w piśmie Sekretarz Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. po dniu 3 grudnia 2015 r. przeprowadzano analizę przyjętego przez Trybunał Konstytucyjny trybu procedowania w sprawie K 34/15 jak i zapadłego orzeczenia.

Wobec powyższego prokurator umorzył postępowanie w zakresie czynu z punktu I, z uwagi na fakt, iż zachowanie Prezesa Rady Ministrów nie zawierało znamion czynu zabronionego, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.

 

Śledztwo zostało umorzone również w zakresie skierowania w dniu 10 grudnia 2015 r. przez Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pisma do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, albowiem nie miało ono związku z procesem publikacji zapadłego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie posiada kompetencji w tym zakresie. Tym samym nadesłane w dniu 10 grudnia 2015 r. pismo do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie miało i nie mogło mieć jakichkolwiek skutków dla procesu publikacji analizowanego orzeczenia, w szczególności wobec faktu, iż pismo to nie było skierowane do wiceprezesa RCL. Podjęte przez Minister Beatę Kempę działania nie miały związku z procesem publikacji aktów normatywnych, a co za tym idzie nie stanowiły działania szkodliwego z punktu widzenia tego procesu.

Minister Beata Kempa kierując pismo do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego działała jako Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie zaś organ posiadający uprawnienia w toku procesu ogłaszania aktów normatywnych. W związku ze sprawowaną funkcją wyraziła swoją opinię odnośnie zapadłego orzeczenia, w tym składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 34/15, co jednak nie miało jakiegokolwiek wpływu na publikację tego wyroku. Tym samym, w analizowanym stanie faktycznym nie doszło do przekroczenia uprawnień przez Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a co za tym idzie brak jest znamienia określającego stronę przedmiotową przestępstwa z art. 231 § 1 kk.

 

prok. Przemysław Nowak

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Warszawie

 

Menu boczne
2018-01-05
Akt oskarżenia przeciwko 21 osobom zajmującym się przemytem narkotyków oraz ich sprzedażą.
2018-01-04
Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji oskarżonym m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych za przekazywanie informacji o kolizjach drogowych na terenie Warszawy.
2018-01-03
Akt oskarżenia przeciwko 15 osobom oskarżonym o dokonywanie kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie Warszawy i okolic, a także ponad sto innych przestępstw kradzieży z włamaniem do budynków biurowych i mieszkalnych na terenie całej Polski.
2018-01-03
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Romanowi K, Grażynie K oraz Jakubowi N., oskarżonym o karalną manipulację akcjami Krezus S.A.
2017-12-13
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL.
2017-12-06
Informacja w sprawie czynności procesowych wykonywanych w dniu 6 grudnia 2017 r. z Piotrem P.
2017-11-28
Zarzuty i areszty za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków.
2017-11-22
Informacja o zarzutach przedstawionych Dorocie R. w dniu 22 listopada 2017 r.
2017-11-21
Śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych przez uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11. 2017 r.
2017-11-03
Akt oskarżenia przeciwko Adamowi K. tzw. „Akwaryście”, oskarżonemu o dokonanie zabójstwa Agnieszki K.
2017-10-30
Informacja o zatrzymaniach i zarzutach wobec osób związanych z działalnością platform inwestycyjnych zajmujących się „inwestowaniem” powierzonych przez klientów platform środków finansowych na rynku FOREX, m.in. w instrumenty CFD.
2017-10-26
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-10-23
Zarzuty i wnioski o areszt wobec osób zwianych z działalnością podmiotów z grupy Quality All Development.
2017-10-23
Zarzuty i areszty wobec osób przemycających narkotyki z Hiszpanii
2017-10-19
Informacja dotycząca zarzutów i aresztów dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych
2017-10-19
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K., oskarżonemu o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziennikarki stacji TVN24 oraz uszkodzenie kamery na szkodę TVN S.A
2017-10-18
Zarzuty i wniosek o areszt wobec podejrzanego o handel ludźmi
2017-10-12
Zarzuty i wnioski o areszt wobec podejrzanych powołujących się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości.
2017-10-09
Akt oskarżenia przeciwko Karolinie P. ps. „Czekolinda” oskarżonej m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji
2017-10-09
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2017-10-05
Akt oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej na dostawy żywności i usług dla Szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu
2017-10-04
Akty oskarżenia przeciwko 53 osobom zajmującym się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych
2017-10-02
Narkotyki w magazynach, majątek przepisany na 3-letnie dziecko – Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji rozbiła tzw. „grupę Suchego”.
2017-09-27
Informacja o utworzeniu nowej jednostki Prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2017-09-25
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-09-21
Informacja o zarzutach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dostawie sprzętu dla Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie
2017-09-13
Informacja w sprawie zmiany siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa –Śródmieście Północ w Warszawie
2017-09-01
Areszt dla podejrzanego o przemyt 12,5 kg kokainy
2017-08-29
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Bartoszowi T., oskarżonemu o publiczne propagowanie totalitarnego ustroju.
2017-08-23
Areszt dla podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających
2017-08-22
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Markowi O., oskarżonemu o przestępstwo określone w art. 211 ust. 1 pkt 12 Ustawy prawo lotnicze
2017-08-10
Informacja o zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
2017-08-07
Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-08-02
Komunikat w sprawie PR 4 Ds. 655.2017 Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, zakończonej skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia
2017-07-27
Komunikat w sprawie działalności piramidy finansowej - firmy Horcus Investment Group S.A
2017-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Sz. – uczestnikowi napadu na konwój z pieniędzmi na warszawskim Ursynowie w 1995 r.
2017-07-21
Informacja o ustaleniu dnia 14.08.2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 26.08.2017 r.
2017-07-20
Akt oskarżenia przeciwko Urszuli W. oskarżonej o przyjmowanie korzyści majątkowych od studentów Szkoły Głównej Handlowej
2017-07-19
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-07-17
Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. oskarżonemu o zbrodnię zabójstwa, a także o czynną napaść na policjanta oraz na biegłą psycholog
2017-07-06
Akt oskarżenia przeciwko 3 osobom nielegalnie doładowującym Warszawskie Karty Miejskie.
2017-07-05
Blisko 10-krotne zmniejszenie - wskutek apelacji prokuratora - zadośćuczynienia dla Ryszarda Boguckiego za pobyt w areszcie
2017-06-30
Śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami elementów umundurowania oraz wyposażenia wojskowego
2017-06-30
Komunikat uzupełniający w sprawie decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz znieważenia Donalda Tuska
2017-06-26
Wyrok skazujący dla Mariusza B. za dokonanie 4 zabójstw osób, których zwłok nie odnaleziono
2017-06-23
Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu P. oskarżonemu o handel kokainą
2017-06-20
Akt oskarżenia przeciwko Zenonowi L. oskarżonemu o obcowanie płciowe z małoletnimi oraz posiadanie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim i zoofilskim
2017-06-20
Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działalności Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2017-06-19
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K. – twórcy Pozabankowego Centrum Finansowego, za wyłudzenie mienia o wartości ponad 14 mln zł na szkodę 232 osób.
2017-06-19
Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz przechowywania przedmiotu zawierającego treść faszystowską i znieważenia Donalda Tuska.
2017-06-14
Kolejne zarzuty dla Arkadiusza Ł. ps. „Hoss”
2017-06-13
Wyrok skazujący dla Krzysztofa Sz. za wyłudzenie ponad 28,5 mln zł w ramach piramidy finansowej
2017-06-08
Akt oskarżenia za nielegalną transmisję gali KSW na Facebook-u
2017-06-07
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-06-07
Areszt dla Piotra R., który uciekł z konwoju policyjnego podczas badań medycznych w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie
2017-06-02
Warszawski adwokat podejrzany o handel narkotykami
2017-05-30
Akt oskarżenia przeciwko dilerom narkotykowym
2017-05-30
Zarzuty dla znanego inwestora giełdowego Romana K.
2017-05-26
Śledztwo przeciwko handlarzom narkotykami
2017-05-25
Śledztwo przeciwko osobom prowadzącym oszukańcze sklepy internetowe
2017-05-24
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-05-22
Śledztwo w sprawie wykradzenia danych osobowych z bazy danych jednej z firm marketingowych
2017-05-19
Sąd utrzymał w mocy decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa w sprawie samobójczej śmierci żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2017-05-12
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim, sadystycznym i zoofilskim
2017-05-11
Śledztwo przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami
2017-05-10
Akt oskarżenia przeciwko Sorai P. oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy tzw. metodą na wnuczka
2017-05-10
Zatrzymania żołnierzy z Giżycka podejrzanych o obrót narkotykami
2017-05-09
Akt oskarżenia przeciwko Markowi F. oskarżonemu o wręczanie korzyści majątkowych w zamian za wystawienie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich
2017-04-18
Akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. związany z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap S.A.
2017-04-11
Śledztwo przeciwko 2 osobom posiadającym nielegalnie duże ilości amunicji, broni i urządzeń wybuchowych
2017-04-10
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi C. podejrzanemu o szpiegostwo
2017-04-07
Śledztwo przeciwko przemytnikom papierosów
2017-04-06
Informacja o wyznaczeniu 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy
2017-04-04
Komunikat w sprawie wniosku o przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w toku procesu przeciwko Tomaszowi Arabskiemu
2017-03-30
Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podpalenia mieszkania i zabójstwa kobiety w lipcu 2015 r. na warszawskiej Ochocie.
2017-03-28
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie
2017-03-28
Śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego.
2017-03-16
Śledztwo dotyczące brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP.
2017-03-13
Wezwanie na przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska
2017-03-06
Kolejne zarzuty w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-04
Zarzuty wobec policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-03
Zarzuty dla członków zarządu PKP w śledztwie dotyczącym wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-02
Zarzuty w śledztwie w sprawie wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-01
Prawomocne umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej asystujących w dniu 18.12.2015 r. w działaniach Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia CEK NATO
2017-02-16
Uwzględnienie zażalenia Prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-14
Śledztwo w sprawie organizowania przez partie polityczne konferencji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
2017-02-09
Reprezentacja Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mistrzem Polski w halowej piłce nożnej!
2017-02-06
Prokuratura skarży decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-03
Śledztwo przeciwko Eyalowi P. podejrzanemu o wyłudzenie blisko 4 mln złotych i prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej
2017-01-27
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy na podstawie podrobionych dokumentów
2017-01-19
Śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-04
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie widzi przeciwwskazań dla upublicznienia nagrań z monitoringu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-03
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o kradzież obrazu „Gęsiarka” z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2016-12-23
Akt oskarżenia przeciwko biznesmenowi posługującemu się nierzetelnymi dokumentami w celu uzyskania zamówień publicznych
2016-12-21
Śledztwo w sprawie zdarzeń, które miały miejsce w Sejmie i jego bezpośredniej okolicy w dniach 16-17 grudnia 2016 r.
2016-12-06
Zatrzymanie Piotra C. poszukiwanego listem gończym
2016-12-05
Akt oskarżenia przeciwko autorowi fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Hurghady w Egipcie
2016-11-29
Akt oskarżenia przeciwko Markowi K. oskarżonemu o płatną protekcję
2016-11-25
Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S. oskarżonemu o ujawnienie akt śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie tzw. afery podsłuchowej
2016-11-21
Śledztwo przeciwko Jakubowi K. podejrzanemu o zabójstwo mieszkanki Konstancina
2016-11-17
Akt oskarżenia przeciwko sprawcom porwania ukraińskiego biznesmena celem wymuszenia okupu
2016-11-16
Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego w związku z zawarciem z Bartłomiejem Misiewiczem umowy o pracę
2016-11-07
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści majątkowe z prostytucji.
2016-10-20
Informacja o ustaleniu dnia 31.10.2016 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 19.11.2016 r.
2016-09-30
Postępowanie w sprawie lotu drona nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
2016-09-23
Poszukiwania por. rez. Piotra C.
2016-09-21
Akt oskarżenia przeciwko poborcom skarbowym
2016-09-13
Kolejne postępowanie przygotowawcze w sprawie pobicia Polaka na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-08
Postępowanie przygotowawcze w sprawie kolejnego pobicia obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-02
Śledztwo w sprawie pobicia oraz zabójstwa obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-08-30
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych - komunikat uzupełniający
2016-08-25
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych
2016-08-19
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 22-23 sierpnia 2016 r.
2016-08-15
Wydanie władzom Królestwa Hiszpanii obywatela Chin podejrzanego o udział w zabójstwie
2016-08-12
Śledztwo w sprawie nawoływania do zabójstwa Prezesa PiS
2016-08-10
Dochodzenie w sprawie znieważenia miejsca spoczynku Bolesława Bieruta
2016-07-29
Tymczasowe aresztowanie trzech osób podejrzanych o płatną protekcję
2016-07-22
Akt oskarżenia przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i przemytem metamfetaminy
2016-07-22
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji obywatela Ukrainy zatrzymanego na lotnisku w Warszawie
2016-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Markowi M. w sprawie usiłowania doprowadzenia do bezprawnej „reprywatyzacji” nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej
2016-07-20
Śledztwo w sprawie oszustw na szkodę klientów Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej
2016-06-30
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 30 czerwca - 17 lipca 2016 r.
2016-06-17
Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przy wydawaniu decyzji w sprawie planów urządzenia lasów wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej
2016-05-24
Śledztwo przeciwko handlarzom częściami pochodzącymi ze skradzionych samochodów
2016-05-16
Likwidacja fabryki papierosów
2016-05-13
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji do USA obcokrajowców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
2016-05-11
Akt oskarżenia przeciwko przestępcom kopiującym karty bankowe
2016-04-01
Informacja o postępowaniu sprawdzającym w sprawie przekroczenia uprawnień przy procedowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie badania zgodności z Konstytucją ustawy z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
2016-03-25
Informacja o przekazaniu Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postępowania w sprawie zaniechania publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2016-03-23
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi Sz. oskarżonemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia
2016-03-18
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie ujawnienia osobom nieuprawnionym treści projektu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15
2016-03-14
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Więcej komunikatów w archiwum