Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
O nas

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z podległymi jej dziewięcioma prokuraturami rejonowymi swoją właściwością obejmuje obszar zamieszkały łącznie przez ponad 1,5 miliona ludności. Podstawowym zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te prokuratorzy wykonują przede wszystkim przez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Nadto prokuratorzy wytaczają powództwa w sprawach karnych i cywilnych, zaskarżają również do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne. Naszą prokuratura prowadzi największą liczbę postępowań karnych w kraju. Również jako jedyna w Polsce jest właściwa w sprawach dotyczących przestępczości giełdowej.

Informacje dla pokrzywdzonych

Pokrzywdzony, czyli ofiara przestępstwa to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Oznacza to, iż aby dana osoba została uznana za pokrzywdzonego musi zostać naruszone jej indywidualne i chronione prawem dobro, jak np. zdrowie, wolność, nietykalność cielesna, bezpieczeństwo w komunikacji, cześć, własność. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej.

...więcej