Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Informacja dot. zakończenia śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej

Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-09

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie pozbawienia życia Jolanty Brzeskiej mającego miejsce w dniu 1 marca 2011 r. w Warszawie na terenie Parku Kultury w Powsinie, poprzez podpalenie skutkujące wstrząsem termicznym i rozległymi oparzeniami powłok ciała, ponadto podtruciem tlenkiem węgla, co doprowadziło do śmierci ww. tj. o czyn z art. 148 §1 kk.

Niniejsze postępowanie zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców czynu zabronionego. 

W wyniku prowadzonego śledztwa ustalono, iż w dniu 1 marca 2011 r. przypadkowy spacerowicz na terenie Parku Kultury Powsin zauważył ogień na skraju lasu i sądząc, iż jest to ognisko skierował się w jego stronę. Po drodze nie zauważył żadnych osób. Gdy zbliżył się do źródła ognia stwierdził, iż jest to ciało człowieka, które nadal się pali, ofiara nie dawała oznak życia. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze KRP Warszawa II oraz lekarz pogotowia ratunkowego, który stwierdził zgon.

Na miejscu użyto psa służbowego policji, który po nawąchaniu ujawnionej torebki leżącej przy drzewie, podjął trop kierując się w stronę Domu Kultury Powsin, po przejściu około 500 m doszedł do polany, potem skręcił w lewo i kierował się w kierunku zwłok.

W wyniku oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, iż jest ono położone na obrzeżach Lasu Kabackiego do miejsca tego prowadzi polna droga odchodząca od skraju lasu. Miejsce, w którym leżały zwłoki przylegało do pola, znajdują się na nim pojedyncze drzewa, na ziemi widoczny był nierównomiernie położony śnieg. Przy zwłokach ujawniono osmalone fragmenty szkła i stopionego plastiku. Ujawniono także okulary leżące na ziemi, oraz torebkę materiałową. W w/w torebce znajdował się zegarek, 7 sztuk kluczy, fragmenty gazet, wieczko od napoju.

Na podstawie opinii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej WUM z zakresu badań DNA wydanej w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustalono w sposób nie budzący wątpliwości, iż zmarłą jest Jolanta Brzeska.

Z uzyskanej w toku śledztwa opinii z zakresu badań daktyloskopijnych wynika, że na osmalonych fragmentach szkła i osmalonych fragmentach plastikowej butelki nie stwierdzono śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji.

Z opinii z zakresu medycyny sądowej wynika, iż sekcyjnie stwierdzono obecność sadzy w dolnych drogach oddechowych zmarłej, co wskazuje na to, iż w chwili zaistnienia pożaru pokrzywdzona żyła i oddychała jego atmosferą. Biegły wskazał, iż do zgonu Jolanty Brzeskiej doszło na skutek wstrząsu termicznego u osoby z rozległymi oparzeniami powłok ciała, ponadto znajdującej się i oddychającej w atmosferze pożaru, ulegając także podtruciu tlenkiem węgla.

Podczas przesłuchania na okoliczność wydanej opinii i przeprowadzonej sekcji zwłok, biegły z zakresu medycyny sądowej wskazał, iż w toku oględzin i sekcji zwłok, u zmarłej stwierdzono obecność rozległych obrażeń o charakterze zmian termicznych. Na tle tych obrażeń w zakresie tkanek nie objętych zmianami termicznymi nie stwierdził innych obrażeń mechanicznych, które mogły by mieć wpływ na zgon.

 Należy przy tym podkreślić, że ujemny wynik przeprowadzonych badań toksykologicznych nie daje jakichkolwiek podstaw do wnioskowania, że pokrzywdzona mogła być odurzona lub znajdować się w chwili śmierci pod działaniem środków psychoaktywnych, w tym także alkoholu.

Biegły z zakresu toksykologii nie stwierdził w materiale biologicznym pobranym podczas sekcji zwłok związków objętych badaniem analitycznym.

Zwolniono z tajemnicy służbowej operatorów telefonii komórkowej w zakresie szeregu numerów telefonów, zabezpieczono szereg zapisów monitoringu obejmującego swym zakresem miejsca pobytu Jolanty Brzeskiej w dacie zdarzenia i dokonano protokolarnych oględziny tychże zapisów Powyższe czynności nie doprowadziły do nowych, istotnych ustaleń wyjaśniających okoliczności śmierci Jolanty Brzeskiej. Jedynie kamera umieszczona przy ul. Goworka/Puławska o godzinie 13.03 zarejestrowała na przejściu dla pieszych kobietę podobną do Jolanty Brzeskiej, która następnie przemieszcza się chodnikiem w kierunku przystanku autobusowego przy ul. Puławskiej przy multipleksie Silverscreen.

Z Zarządu Transportu Miejskiego uzyskano informację, iż w dniu 01.03.11 r. nie zostało zarejestrowane odbicie karty miejskiej, w posiadaniu której była J. Brzeska w żadnym z pojazdów komunikacji miejskiej.

Zwrócono się także do portalu Allegro o udzielenie informacji czy po 01.03.11 r. oferowano do sprzedaży aparaty słuchowe, których używała J. Brzeska. Uzyskano odpowiedź, iż serwis Allegro.pl nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na wykonanie sprawdzeń we wskazanym zakresie.

Uzyskano opinie z zakresu badań fizykochemicznych, badań biologicznych i daktyloskopijnych odnośnie zabezpieczonych podczas oględzin miejsca ujawnienia zwłok rzeczy w postaci: torebki materiałowej, zegarka, okularów, fragmentów gazet i wieczka od napoju o średnicy 1,5 cm.

Na powyższych przedmiotach nie ujawniono śladów, które mają znaczenie dla toczącego się postępowania.

Przeprowadzono także eksperyment procesowy mający na celu ustalenie czy są słyszalne odgłosy krzyków z miejsca ujawniania zwłok w miejscu gdzie znajdowała się grupa osób palących w tym dniu na terenie parku ognisko. Do powyższego eksperymentu użyto miernika poziomu dźwięku. Najpierw dokonano pomiaru hałasu przed wydawaniem okrzyków przez pozoranta i wówczas sonometr wskazywał poziom odgłosów na miejscu w wysokości 51 db. Następnie przeprowadzono badanie przy wydawanych okrzykach przez pozoranta z miejsca ujawnienia zwłok J. Brzeskiej i wówczas sonometr wskazał pomiar 54 db. Przeprowadzający eksperyment wskazał, iż okrzyki były słyszalne jedynie przy bezwzględnej ciszy. Przeprowadzono także badanie czy głośne rozmowy i warkot silnika w miejscu ujawnienia zwłok są słyszalne na polanie do palenia ognisk, lecz powyższa czynność dała wynik negatywny.

W toku podjętych czynności dokonano oględzin budynku przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie, celem ujawniania śladów, które mogłyby mieć związek z zaginięciem i śmiercią Jolanty Brzeskiej, lecz podjęta czynności dała wynik negatywny.

Zwrócono się także do właściwych dla miejsca zdarzenia jednostek policji o udzielenie informacji czy w dniu 01.03.11 r. na terenie Parku Kultury w Powsinie podejmowane były interwencje wobec pojazdów i osób kierujących, czy też legitymowania osób. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż nie ujawniono w rejestrach żadnych zapisów dotyczących zakresu zapytania.

Uzyskano opinię z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna z zakresu badań fizykochemicznych, z której wynika, iż nie jest możliwe określenie w jakim czasie od momentu ujawnienia zwłok doszło do ich podpalenia. Ponadto nie jest możliwe określenie jaka ilość środka łatwopalnego została użyta do podpalenia ciała ofiary oraz jaki był czas jego palenia się. Zdaniem biegłego na podstawie ułożenia zwłok nie ma możliwości określenia czy dana osoba dokonała samospalenia i czy podejmowała akcję obronną. Na podstawie zmian termicznych ciała nie można stwierdzić, które części ciała ofiary miały kontakt ze środkiem łatwopalnym i jak rozprzestrzeniał się po niej ogień.

W opinii z zakresu badań fizykochemicznych biegły stwierdził, iż na przekazanych do badań próbkach zabezpieczonych przy zwłokach na miejscu zdarzenia, wykryto płyn łatwopalny – naftę, przy czym na szczątkach spodni wykryto jej znacznie więcej niż w szczątkach odzieży pobranych z pleców i prawej ręki. Biegli wskazali, iż materiał włókienniczy polany naftą można łatwo zapalić działając otwartym ogniem, np. płonącą zapałką, a ogień rozprzestrzenia się stopniowo na całą polaną powierzchnię.

Uzyskano także historię rachunku bankowego J. Brzeskiej za okres od 01.01.2011 do 30.12.2011 r., lecz analiza powyższych danych nie dostarczyła istotnych dla postępowania informacji.

Przesłuchano także w charakterze świadka pracownika banku PKO BP, który w dniu 01.03.11 r. obsługiwał J. Brzeską.

Przeprowadzono także eksperymenty procesowe mające na celu ustalenie czasu przejazdu Jolanty Brzeskiej od miejsca zamieszkania do miejsca ujawnienia zwłok.

 

 Nadto w toku śledztwa uzyskano opinie biegłych psychologów z Instytutu Sehna w Krakowie.

W opinii dot. profilu psychologicznego ewentualnego sprawcy zabójstwa Jolanty Brzeskiej biegli wskazali, iż można przypuszczać, że :

         zabójstwa dokonała grupa 2-3 sprawców, cechujących się co najmniej przeciętną sprawnością fizyczną i silną budową ciała,

         sprawcy (lub co najmniej jeden z nich) mogli być znani Jolancie Brzeskiej lub też w rozmowie z nią w sposób przekonujący powołali się na znajomość ze znanymi jej osobami,

         sprawcy byli osobami związanymi ze sprawą odzyskiwania nieruchomości lub zostali wynajęci przez takie osoby,

         sprawcy byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej i dokonywali już w przeszłości podobnych rodzajów czynów,

         sprawcy byli dobrze zorientowani w okolicy; o ile z niej nie pochodzili, to wcześniej musieli tam bywać,

         celem działania sprawców było zastraszenie Jolanty Brzeskiej poprzez oblanie jej substancją łatwopalną, w celu nakłonienia jej do rezygnacji z działań mających na celu odzyskanie mieszkania lub wycofania się z aktywności w Stowarzyszeniu Lokatorów,

         do zabójstwa doszło przypadkowo, wskutek nieprzewidzianego przez sprawców przebiegu zdarzenia (np. podjęcia obrony, walki, czy też lekceważenia ich poleceń przez Jolantę Brzeską),

         sprawcy cechują się poważnymi zaburzeniami osobowości,

         sprawcy wykazują skłonność do lekceważenia norm moralnych oraz silne poczucie bezkarności, tak więc mogą dokonywać w przyszłości podobnego rodzaju czynów.

 W zebranym materiale biegli nie znaleźli przesłanek, które przemawiałyby za tym, aby J. Brzeska miała wystarczające motywy do podjęcia decyzji o samobójstwie, uwzględniając zwłaszcza historię życia, problemy występujące w ostatnim okresie, a także miejsce zdarzenia i mechanizm śmierci. 

 Podjęte w postępowaniu czynności dowodowe nie doprowadziły jednak do bezsprzecznego wyjaśnienia okoliczności śmierci J. Brzeskiej. Mimo licznych czynności dowodowych nie zdołano ustalić w jaki sposób J. Brzeska znalazła się w Parku w Powsinie i w jakim celu się tam udała. Z dokonanych ustaleń wynika, iż najprawdopodobniej mieszkanie opuściła dobrowolnie i zamierzała do niego powrócić w niedługim czasie (nie zabrała ze sobą torebki z dokumentami, pozostawiła przygotowane produkty na posiłek). Wiele poszlak wskazuje, iż do śmierci J. Brzeskiej przyczyniły się osoby trzecie, lecz mimo istniejących wątpliwości, część ujawnionych okoliczności nie pozwala także kategorycznie odrzucić wersji z zamachem samobójczym, aczkolwiek wydaje się to mało prawdopodobne.   

Tym niemniej, wobec tych wszystkich wątpliwości uznać należy, iż więcej okoliczności wskazuje na to, że doszło do popełniania zbrodni stypizowanej w art. 148 § 1 kk, tj. pozbawienia J. Brzeskiej życia. Za powyższą hipotezą przemawia sposób w jaki doszło do pozbawienia życia J. Brzeskiej. Ponadto z zeznań świadków dobrze znających J. Brzeską, nie wynika, by kiedykolwiek ujawniała jakieś tendencje samobójcze. Na powyższe także wskazali w swojej opinii biegli przy sporządzeniu profilu psychologicznego J. Brzeskiej. Ponadto przeciwko hipotezie o samobójstwie przemawia fakt, iż pozostawione przez nią mieszkania wyglądało jakby miała tam wrócić. Nie pozostawiła także żadnej informacji dla rodziny czy też znajomych, mogącej wyjaśnić decyzję o samobójstwie. Powyższe wskazuje na uzasadnione przypuszczenie, iż mogło dojść do zabójstwa.

Przeprowadzone czynności nie doprowadziły do ustalenia kto może być sprawcą wskazanego wyżej czynu. W zasadzie od czasu pobrania przez J. Brzeską pieniędzy z banku do czasu ujawnienia jej zwłok, J. Brzeska nie była widziana sama czy w czyimkolwiek towarzystwie. Także analiza połączeń telefonicznych J. Brzeskiej czy też innych osób, które mogły mieć związek z jej śmiercią nie dostarczyła jakichkolwiek informacji co się mogło dziać z J. Brzeską w tym czasie, czy też z kim mogła się spotkać. Przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia czy też miejsca zamieszkania J. Brzeskiej nie ujawniły śladów innych osób, czy też innych śladów przybliżających okoliczności śmierci J. Brzeskiej. 

W toku przeprowadzonego śledztwa przesłuchano w charakterze świadków kilkadziesiąt osób, które miały jakikolwiek kontakt z pokrzywdzoną w ostatnich dniach jej życia, a także, które należały do kręgu znajomych i osób najbliższych. Jednocześnie przeprowadzono szereg innych czynności, zasięgnięto opini biegłych wielu specjalności  m.in. medycyny sądowej, fizykochemii, daktyloskopii, badań biologicznych, a także  m.in. przeprowadzono oględziny akt spraw, w których Jolanta Brzeska była stroną. Czynności te nie pozwoliły jednak na ustalenie sprawców czynu.

W związku wyczerpaniem się inicjatywy dowodowej i przeprowadzeniu wszelkich możliwych czynności, na aktualnym etapie postępowania, podjęto decyzję o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców czynu zabronionego. 

Sprawa ta jednak nadal będzie w zainteresowaniu Prokuratury i organów ścigania.

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie, postępowanie zostanie podjęte i będzie kontynuowane w celu ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstwa.

Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Warszawie

prok. Dariusz Ślepokura

 

 

Menu boczne
2021-08-12
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczące nieprawdziwych informacji o środkach zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego Sławomira N.
2021-07-05
Dowody w śledztwie przeciwko Sławomirowi N.
2021-07-05
Informacje dotyczące śledztwa w sprawie zakupu maseczek ochronnych, respiratorów oraz testów.
2021-06-10
Sukces prokuratury w działaniach podjętych przeciwko podwyżce opłat za parkowanie
2021-06-02
Sąd apelacyjny podzielił stanowisko prokuratury w sprawie Sławomira N.
2021-05-25
Zapowiedź apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wydanego przeciwko Jakubowi R.
2021-05-14
Akt oskarżenia dotyczący kierowanej przez żołnierza zorganizowanej grupy przestępczej handlującej „dopalaczami”
2021-04-12
Zażalenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie na decyzję o uchyleniu aresztu wobec Sławomira N.
2021-02-12
Apelacja prokuratora w spawie małoletniego Martina H.
2021-02-12
Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o areszt dla sprawcy, który chciał rozjechać policjantów
2021-02-11
Wyrok 25 lat pozbawienia wolności wobec Krzysztofa U. ps. „Fama” oskarżonego o szereg przestępstw o charakterze kryminalnym.
2021-02-09
Kolejna uchwała w sprawie stref płatnego parkowania zaskarżona przez prokuraturę.
2021-02-04
Sukces Prokuratury w walce o małoletniego Martina.
2021-02-01
Akt oskarżenia – spowodowanie śmierci pieszego na ul. Sokratesa w Warszawie.
2021-01-26
Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności wobec Kajetana P. oskarżonego o zabójstwo oraz napaść na funkcjonariusza Policji.
2021-01-04
Akt oskarżenia – sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.
2020-12-31
Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym.
2020-12-29
Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeciwna wydaniu małoletniego obywatela Królestwa Niderlandów.
2020-12-11
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym uprawy krzewów konopi.
2020-11-25
Skarga prokuratury do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
2020-10-28
Komunikat w sprawie skarg prokuratury skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
2020-10-08
Zatrzymanie w śledztwie dotyczącym uszkodzenia zabytkowego gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2020-09-28
Informacja o śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi.
2020-09-17
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Tomasza U.
2020-08-28
Prokuratura przeciwko wydaniu Królestwu Niderlandów rodziców chłopca cierpiącego na autyzm.
2020-08-24
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu dotyczącym oszustwa na kwotę ponad 17 milionów złotych..
2020-08-05
Korupcyjne zarzuty dla osoby związanej z byłym ministrem transportu Sławomirem N.
2020-08-03
Akt oskarżenia - publiczne nawoływanie do zbrodni zabójstwa duchownego
2020-07-29
Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Dariusza Z.
2020-07-27
Tymczasowe aresztowanie w śledztwie dotyczącym zbrodni fakturowych.
2020-07-24
Trzy osoby zatrzymane za wystawienie fikcyjnych faktur VAT na prawie 2,5 miliona złotych.
2020-07-21
Korupcyjne zarzuty dla byłego ministra transportu Sławomira N.
2020-07-17
Zatrzymania byłych członków spółki Skarbu Państwa odpowiedzialnej za wdrożenie produkcji grafenu
2020-07-08
Informacja o sprawie zdarzenia z udziałem kierowcy autobusu
2020-07-07
Stanowisko Prokuratury o braku podstaw do wystąpienia do Sądu o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
2020-06-19
Wyrok skazujący 17 lat pozbawienia wolności za czyny o charakterze pedofilskim
2020-06-15
Akt oskarżenia - podżeganie i pomocnictwo do zabójstwa
2020-05-22
Informacja o sprawie Arkadiusza Ł.
2020-05-04
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie niszczenia polskiej flagi państwowej
2020-04-01
Informacja o nieobecności rzecznika prasowego
2020-03-16
Ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 16.03.2020 do odwołania
2020-03-13
Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie odbierania w okresie od 16 do 31 marca 2020r. zgody na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi
2020-02-17
Informacja o nieobecności rzecznika prasowego
2020-01-10
Zatrzymania i wnioski o areszt w śledztwie dotyczącym oszustw przy zakupie pakietów medycznych oraz przedmiotów mających mieć właściwości zdrowotne.
2019-12-13
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym produkcji, przemytu oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających.
2019-10-21
Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2019-10-11
Wyrok 25 lat pozbawienia wolności wobec Roberta P. oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
2019-10-09
Zaostrzenie kary wobec Marka M. w wyniku apelacji prokuratora od wyroku Sądu I Instancji.
2019-10-08
Zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym działalności tzw. piramidy finansowej
2019-10-04
Wyrok skazujący wobec Bogusława B. za oszustwa na kwotę ponad 33 mln złotych
2019-10-02
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym tzw. prania brudnych pieniędzy
2019-09-23
Informacja o nieobecności rzecznika prasowego
2019-08-16
Zatrzymania i areszty za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i czerpanie korzyści z cudzego nierządu
2019-08-14
Akt oskarżenia wobec Roberta P. oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
2019-08-14
Akt oskarżenia wobec Dominiki K. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i narażenie małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo
2019-08-14
Zażalenie Prokuratury na decyzję Sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R.
2019-08-10
Informacja o skierowaniu zażalenia na decyzję Sądu o niezastosowania tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R.
2019-08-06
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-07-09
Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie oskarżonych Piotra P. i Krzysztofa D.
2019-07-09
Zarzuty i areszt wobec mężczyzny podejrzanego o podżeganie do zabójstwa żony.
2019-06-18
Kolejne zatrzymania w związku z oszustwami na rynku Forex
2019-06-14
Zatrzymania, zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym zamówień publicznych realizowanych na rzecz Poczty Polskiej
2019-06-13
Kolejne zatrzymania i zarzuty i w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych
2019-06-12
Informacja o ustaleniu dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w/w dnia w dniu 29 czerwca 2019 r.
2019-06-12
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-06-10
Informacja dla uczestników funduszu MCI TechVentures 1.0., którzy w okresie od 2012 do 2019 r. nabyli jego certyfikaty inwestycyjne i mimo złożenia dyspozycji ich wykupu (umorzenia) nie otrzymali w ogóle środków lub otrzymali je w niepełnej wysokości.
2019-05-30
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie artykułu w dzienniku Fakt pt. „Prokuratura chroni żonę Kalisza?”.
2019-04-26
Zarzuty wobec 7 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu składnikami majątkowymi w rezydencjach prezydenckich Klarysew i Promnik
2019-04-25
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej pt. „Jest śledztwo w sprawie Macierewicza”.
2019-04-05
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym przyjęcia korzyści majątkowych przez Dyrektora jednej ze szkół muzycznych w Warszawie
2019-04-01
Kolejne zatrzymania i zarzuty i w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych.
2019-03-25
Zatrzymania w sprawie bezprawnego przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
2019-03-22
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-03-22
Zarzuty i areszt za nielegalne przechowywanie prawie 70 ton tytoniu
2019-02-28
Wyrok 10 lat pozbawiania wolności wobec Andrzeja K. za oszustwa związane z działalnością spółki Finroyal
2019-02-27
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej oraz na portalu wyborcza.
2019-02-27
Akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A
2019-02-14
Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego
2019-01-11
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej.
2019-01-03
Akt oskarżenia wobec Jakuba R. w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
2018-12-21
Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie powiatu piaseczyńskiego
2018-12-14
Zatrzymania, zarzuty i areszty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2018-12-14
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym tzw. „prania brudnych pieniędzy”
2018-12-04
Informacja o ustaleniu dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.
2018-12-03
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z nierządu
2018-11-30
Komunikat w sparwie przesłuchania dziennikarza "Newsweeka"
2018-11-26
Komunikat o zastępstwie rzecznika prasowego
2018-11-23
Zatrzymania i zarzuty korupcji w śledztwie prowadzonym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2018-11-07
Zatrzymania, zarzuty i wnioski o areszt w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych.
2018-10-31
Informacja o ustaleniu dnia 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.
2018-10-31
Akt oskarżenia przeciwko kobiecie oskarżonej o zabójstwo noworodka oraz znieważenie zwłok dziecka.
2018-10-31
Kolejne zatrzymania w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A w Warszawie
2018-10-25
Akt oskarżenia przeciwko 6 mężczyznom oskarżonym o dokonywanie przestępstw metodą „na kuriera” i „na policjanta”.
2018-10-24
Akt oskarżenia wobec Roberta N. ps „Frog”
2018-10-23
105 zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych oraz poświadczenia nieprawdy dla lekarza podejrzanego o wystawianie fikcyjnych zwolnień lekarskich
2018-10-04
Zatrzymanie i areszt wobec Artura A. podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.
2018-10-02
Surowe wyroki wobec czterech mężczyzn oskarżonych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ochota w Warszawie o czynną napaść na funkcjonariusza Policji
2018-09-27
Zarzuty wobec Jakuba R. w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2018-08-31
Akt oskarżenia wobec 18 osobom oskarżonym o przemyt narkotyków z Hiszpanii oraz ich dalszą dystrybucję na terenie Polski.
2018-08-30
Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy RP.
2018-08-29
Akt oskarżenia wobec Arkadiusza Ł. ps. „Hoss” oskarżonemu popełnianie o 10 oszustw na terytorium Szwajcarii i Niemiec metodą na tzw. „wnuczka”
2018-08-13
Komunikat w związku z nieobecnością Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
2018-08-08
Sprzeciw Prokuratury od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Piasecznie w sprawie Piotra N. oskarżonego o przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.
2018-08-07
Zarzuty dla 27 - letniego Michała M. w związku ze zdarzeniami do których doszło w nocy z 26 na 27 lipca 2018 r. przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
2018-08-02
Informacja dotycząca domniemanego udziału Viacheslava S. w zgromadzeniu publicznym przez Pałacem Prezydenckim w nocy z 26 na 27 lipca 2018 r.
2018-07-26
Akt oskarżenia wobec 4 mężczyzn oskarżonych o przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski
2018-07-20
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie woj. mazowieckiego
2018-07-16
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie powiatu piaseczyńskiego
2018-07-16
Informacja o kolejnych zarzutach wobec Wiesława C. – byłego biegłego sądowego z listy biegłych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz byłego lekarza sądowego, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
2018-07-06
Prokuratorzy wyjaśniają okoliczności katastrofy lotniczej pod Pasłękiem
2018-07-05
Areszt dla obywatela Ukrainy ustalonego i zatrzymanego po 22 latach- Rostyslavova S. podejrzanego o zabójstwo 50- letniego mężczyzny, mieszkańca Warszawy popełnione w lipcu 1996 roku.
2018-07-03
Akt oskarżenia przeciwko 3 oskarżonym w związku ze zdarzeniem do jakiego doszło w dniu 13 maja 2018 r. w lokalu przy ul. Chrobrego Warszawie
2018-07-03
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym szereg oszustw na szkodę klientów sklepów internetowych
2018-07-02
Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie artykułu pt. Sieć na niepokornych. Prokuratura infiltruje lewicę i szuka haków na ratusz”, który pojawił się na portalu Onet.
2018-06-29
Zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzenia kamienicy przy ul. Pięknej w Warszawie
2018-06-25
Akt oskarżenia wobec Władysława F. oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów na służbie.
2018-06-15
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów m.in. prania brudnych pieniędzy w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2018-06-14
Informacja dotycząca zarzutu płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2018-06-12
Akt oskarżenia wobec czterech mężczyzn oskarżonych o dokonanie czynnej napaści na funkcjonariusza Policji.
2018-06-07
Informacja dla pokrzywdzonych, których pliki zostały zaszyfrowane przy pomocy ransomware’u Vortex.
2018-06-05
Akt oskarżenie przeciwko 11 osobom zaangażowanym w proceder nielegalnego pozyskiwania i wykorzystywania danych z systemów informatycznych Policji.
2018-06-05
Wyrok 10 lat pozbawienia wolności wobec Janusza S. oskarżonego o szereg przestępstw dotyczących wyłudzeń nieruchomości na terenie Warszawy.
2018-05-29
Zarzuty w śledztwie Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącym przekroczenia uprawnień służbowych i tzw. zmowy przetargowej.
2018-05-23
Prokuratorzy wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety narodowości wietnamskiej, która należała do zorganizowanej grupy przestępczej
2018-05-17
Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.
2018-05-16
Akt oskarżenia wobec Andrzeja Biernata oskarżonego o złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych.
2018-05-04
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym przez byłych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2018-05-04
Informacja o ponownym umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2018-05-04
Informacja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zeznania nieprawdy oraz zatajenia prawdy przez osoby składające zeznania w charakterze świadków w toku śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2018-04-20
Komunikat dla pokrzywdzonych, których pliki zostały zaszyfrowane przy pomocy ransomware’u Vortex – dostępne jest już narzędzie do odzyskiwania kluczy szyfrujących.
2018-04-19
Komunikat o zastępstwie rzecznika prasowego w dniach 18 kwietnia – 4 maja 2018 r.
2018-04-16
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym tzw. „Grupy Suchego”.
2018-04-16
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym kradzieży paliwa z jednostek wojskowych.
2018-04-11
Skuteczna apelacja prokuratora w procesie tzw. „Gangu Obcinaczy Palców”.
2018-04-10
Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym oszukańczych transakcji na rynku FOREX.
2018-04-05
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym werbowania obywateli Ukrainy oraz Białorusi do pracy przymusowej na terenie Polski.
2018-04-04
Akt oskarżenia przeciwko 12 oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw w związku z ich funkcjonowaniem w strukturach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.
2018-03-30
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wątków tzw. „Układu Zakopiańskiego”
2018-03-28
Akt oskarżenie przeciwko Mieczysławowi O. – byłemu dyrektorowi IMGW.
2018-03-21
Akt oskarżenia za przestępstwa związane z dostawą sprzętu dla Wojska.
2018-03-16
Areszt wobec Tomasza T. – podejrzanego o 181 przestępstw związanych z rozsyłaniem złośliwego oprogramowania.
2018-03-14
Zarzuty i areszt wobec Piotra S. podejrzanego o tzw. płatną protekcję.
2018-03-09
Kolejne zarzuty w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A.
2018-03-08
Zarzuty i areszt wobec sprawcy zabójstwa, do którego doszło w styczniu 2014 r. w Płońsku
2018-03-08
Zarzuty i areszty wobec czterech podejrzanych o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków
2018-03-06
Akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło w dniu 1 października 2016 r. w okolicach Mszczonowa.
2018-03-02
Akt oskarżenia przeciwko 18 osobom oskarżonym o próbę nielegalnego uzyskania zaświadczeń uprawniających do obsługi wózków widłowych, koparek, spawarek oraz innych maszyn i urządzeń.
2018-03-01
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych.
2018-03-01
Informacja o zarzutach wobec Wiesława C. – byłego biegłego sądowego z listy biegłych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz byłego lekarza sądowego, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
2018-02-27
Surowe wyroki wobec Łukasz B., Katarzyny K, Katarzyny Z. i Anny K. oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o popełnienie kilkunastu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza CBŚP.
2018-02-27
Wyrok 8 lat pozbawienia wolności wobec Łukasza R. oskarżonego o przerobienie banknotów oraz oszustwo na szkodę Narodowego Banku Polskiego.
2018-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2018-02-14
Kolejne zatrzymania, zarzuty i wnioski o areszt wobec osób związanych z działalnością spółki ALPHA FINEX LTD i spółek z nią związanych.
2018-02-13
Wyrok 10 lat pozbawienia wolności wobec Mikołaja S. oskarżonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście w Warszawie o dokonanie szeregu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza CBŚ.
2018-02-01
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2018-01-05
Akt oskarżenia przeciwko 21 osobom zajmującym się przemytem narkotyków oraz ich sprzedażą.
2018-01-04
Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji oskarżonym m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych za przekazywanie informacji o kolizjach drogowych na terenie Warszawy.
2018-01-03
Akt oskarżenia przeciwko 15 osobom oskarżonym o dokonywanie kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie Warszawy i okolic, a także ponad sto innych przestępstw kradzieży z włamaniem do budynków biurowych i mieszkalnych na terenie całej Polski.
2018-01-03
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Romanowi K, Grażynie K oraz Jakubowi N., oskarżonym o karalną manipulację akcjami Krezus S.A.
2017-12-13
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL.
2017-12-06
Informacja w sprawie czynności procesowych wykonywanych w dniu 6 grudnia 2017 r. z Piotrem P.
2017-11-28
Zarzuty i areszty za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków.
2017-11-22
Informacja o zarzutach przedstawionych Dorocie R. w dniu 22 listopada 2017 r.
2017-11-21
Śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych przez uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11. 2017 r.
2017-11-03
Akt oskarżenia przeciwko Adamowi K. tzw. „Akwaryście”, oskarżonemu o dokonanie zabójstwa Agnieszki K.
2017-10-30
Informacja o zatrzymaniach i zarzutach wobec osób związanych z działalnością platform inwestycyjnych zajmujących się „inwestowaniem” powierzonych przez klientów platform środków finansowych na rynku FOREX, m.in. w instrumenty CFD.
2017-10-26
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-10-23
Zarzuty i wnioski o areszt wobec osób zwianych z działalnością podmiotów z grupy Quality All Development.
2017-10-23
Zarzuty i areszty wobec osób przemycających narkotyki z Hiszpanii
2017-10-19
Informacja dotycząca zarzutów i aresztów dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych
2017-10-19
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K., oskarżonemu o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziennikarki stacji TVN24 oraz uszkodzenie kamery na szkodę TVN S.A
2017-10-18
Zarzuty i wniosek o areszt wobec podejrzanego o handel ludźmi
2017-10-12
Zarzuty i wnioski o areszt wobec podejrzanych powołujących się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości.
2017-10-09
Akt oskarżenia przeciwko Karolinie P. ps. „Czekolinda” oskarżonej m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji
2017-10-09
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2017-10-05
Akt oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej na dostawy żywności i usług dla Szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu
2017-10-04
Akty oskarżenia przeciwko 53 osobom zajmującym się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych
2017-10-02
Narkotyki w magazynach, majątek przepisany na 3-letnie dziecko – Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji rozbiła tzw. „grupę Suchego”.
2017-09-27
Informacja o utworzeniu nowej jednostki Prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2017-09-25
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-09-21
Informacja o zarzutach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dostawie sprzętu dla Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie
2017-09-13
Informacja w sprawie zmiany siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa –Śródmieście Północ w Warszawie
2017-09-01
Areszt dla podejrzanego o przemyt 12,5 kg kokainy
2017-08-29
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Bartoszowi T., oskarżonemu o publiczne propagowanie totalitarnego ustroju.
2017-08-23
Areszt dla podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających
2017-08-22
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Markowi O., oskarżonemu o przestępstwo określone w art. 211 ust. 1 pkt 12 Ustawy prawo lotnicze
2017-08-10
Informacja o zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
2017-08-07
Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-08-02
Komunikat w sprawie PR 4 Ds. 655.2017 Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, zakończonej skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia
2017-07-27
Komunikat w sprawie działalności piramidy finansowej - firmy Horcus Investment Group S.A
2017-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Sz. – uczestnikowi napadu na konwój z pieniędzmi na warszawskim Ursynowie w 1995 r.
2017-07-21
Informacja o ustaleniu dnia 14.08.2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 26.08.2017 r.
2017-07-20
Akt oskarżenia przeciwko Urszuli W. oskarżonej o przyjmowanie korzyści majątkowych od studentów Szkoły Głównej Handlowej
2017-07-19
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-07-17
Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. oskarżonemu o zbrodnię zabójstwa, a także o czynną napaść na policjanta oraz na biegłą psycholog
2017-07-06
Akt oskarżenia przeciwko 3 osobom nielegalnie doładowującym Warszawskie Karty Miejskie.
2017-07-05
Blisko 10-krotne zmniejszenie - wskutek apelacji prokuratora - zadośćuczynienia dla Ryszarda Boguckiego za pobyt w areszcie
2017-06-30
Śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami elementów umundurowania oraz wyposażenia wojskowego
2017-06-30
Komunikat uzupełniający w sprawie decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz znieważenia Donalda Tuska
2017-06-26
Wyrok skazujący dla Mariusza B. za dokonanie 4 zabójstw osób, których zwłok nie odnaleziono
2017-06-23
Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu P. oskarżonemu o handel kokainą
2017-06-20
Akt oskarżenia przeciwko Zenonowi L. oskarżonemu o obcowanie płciowe z małoletnimi oraz posiadanie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim i zoofilskim
2017-06-20
Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działalności Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2017-06-19
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K. – twórcy Pozabankowego Centrum Finansowego, za wyłudzenie mienia o wartości ponad 14 mln zł na szkodę 232 osób.
2017-06-19
Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz przechowywania przedmiotu zawierającego treść faszystowską i znieważenia Donalda Tuska.
2017-06-14
Kolejne zarzuty dla Arkadiusza Ł. ps. „Hoss”
2017-06-13
Wyrok skazujący dla Krzysztofa Sz. za wyłudzenie ponad 28,5 mln zł w ramach piramidy finansowej
2017-06-08
Akt oskarżenia za nielegalną transmisję gali KSW na Facebook-u
2017-06-07
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-06-07
Areszt dla Piotra R., który uciekł z konwoju policyjnego podczas badań medycznych w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie
2017-06-02
Warszawski adwokat podejrzany o handel narkotykami
2017-05-30
Akt oskarżenia przeciwko dilerom narkotykowym
2017-05-30
Zarzuty dla znanego inwestora giełdowego Romana K.
2017-05-26
Śledztwo przeciwko handlarzom narkotykami
2017-05-25
Śledztwo przeciwko osobom prowadzącym oszukańcze sklepy internetowe
2017-05-24
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-05-22
Śledztwo w sprawie wykradzenia danych osobowych z bazy danych jednej z firm marketingowych
2017-05-19
Sąd utrzymał w mocy decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa w sprawie samobójczej śmierci żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2017-05-12
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim, sadystycznym i zoofilskim
2017-05-11
Śledztwo przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami
2017-05-10
Akt oskarżenia przeciwko Sorai P. oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy tzw. metodą na wnuczka
2017-05-10
Zatrzymania żołnierzy z Giżycka podejrzanych o obrót narkotykami
2017-05-09
Akt oskarżenia przeciwko Markowi F. oskarżonemu o wręczanie korzyści majątkowych w zamian za wystawienie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich
2017-04-18
Akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. związany z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap S.A.
2017-04-11
Śledztwo przeciwko 2 osobom posiadającym nielegalnie duże ilości amunicji, broni i urządzeń wybuchowych
2017-04-10
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi C. podejrzanemu o szpiegostwo
2017-04-07
Śledztwo przeciwko przemytnikom papierosów
2017-04-06
Informacja o wyznaczeniu 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy
2017-04-04
Komunikat w sprawie wniosku o przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w toku procesu przeciwko Tomaszowi Arabskiemu
2017-03-30
Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podpalenia mieszkania i zabójstwa kobiety w lipcu 2015 r. na warszawskiej Ochocie.
2017-03-28
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie
2017-03-28
Śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego.
2017-03-16
Śledztwo dotyczące brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP.
2017-03-13
Wezwanie na przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska
2017-03-06
Kolejne zarzuty w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-04
Zarzuty wobec policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-03
Zarzuty dla członków zarządu PKP w śledztwie dotyczącym wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-02
Zarzuty w śledztwie w sprawie wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-01
Prawomocne umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej asystujących w dniu 18.12.2015 r. w działaniach Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia CEK NATO
2017-02-16
Uwzględnienie zażalenia Prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-14
Śledztwo w sprawie organizowania przez partie polityczne konferencji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
2017-02-09
Reprezentacja Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mistrzem Polski w halowej piłce nożnej!
2017-02-06
Prokuratura skarży decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-03
Śledztwo przeciwko Eyalowi P. podejrzanemu o wyłudzenie blisko 4 mln złotych i prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej
2017-01-27
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy na podstawie podrobionych dokumentów
2017-01-19
Śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-04
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie widzi przeciwwskazań dla upublicznienia nagrań z monitoringu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-03
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o kradzież obrazu „Gęsiarka” z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2016-12-23
Akt oskarżenia przeciwko biznesmenowi posługującemu się nierzetelnymi dokumentami w celu uzyskania zamówień publicznych
2016-12-21
Śledztwo w sprawie zdarzeń, które miały miejsce w Sejmie i jego bezpośredniej okolicy w dniach 16-17 grudnia 2016 r.
2016-12-06
Zatrzymanie Piotra C. poszukiwanego listem gończym
2016-12-05
Akt oskarżenia przeciwko autorowi fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Hurghady w Egipcie
2016-11-29
Akt oskarżenia przeciwko Markowi K. oskarżonemu o płatną protekcję
2016-11-25
Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S. oskarżonemu o ujawnienie akt śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie tzw. afery podsłuchowej
2016-11-21
Śledztwo przeciwko Jakubowi K. podejrzanemu o zabójstwo mieszkanki Konstancina
2016-11-17
Akt oskarżenia przeciwko sprawcom porwania ukraińskiego biznesmena celem wymuszenia okupu
2016-11-16
Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego w związku z zawarciem z Bartłomiejem Misiewiczem umowy o pracę
2016-11-07
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści majątkowe z prostytucji.
2016-10-20
Informacja o ustaleniu dnia 31.10.2016 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 19.11.2016 r.
2016-09-30
Postępowanie w sprawie lotu drona nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
2016-09-23
Poszukiwania por. rez. Piotra C.
2016-09-21
Akt oskarżenia przeciwko poborcom skarbowym
2016-09-13
Kolejne postępowanie przygotowawcze w sprawie pobicia Polaka na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-08
Postępowanie przygotowawcze w sprawie kolejnego pobicia obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-02
Śledztwo w sprawie pobicia oraz zabójstwa obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-08-30
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych - komunikat uzupełniający
2016-08-25
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych
2016-08-19
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 22-23 sierpnia 2016 r.
2016-08-15
Wydanie władzom Królestwa Hiszpanii obywatela Chin podejrzanego o udział w zabójstwie
2016-08-12
Śledztwo w sprawie nawoływania do zabójstwa Prezesa PiS
2016-08-10
Dochodzenie w sprawie znieważenia miejsca spoczynku Bolesława Bieruta
2016-07-29
Tymczasowe aresztowanie trzech osób podejrzanych o płatną protekcję
2016-07-22
Akt oskarżenia przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i przemytem metamfetaminy
2016-07-22
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji obywatela Ukrainy zatrzymanego na lotnisku w Warszawie
2016-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Markowi M. w sprawie usiłowania doprowadzenia do bezprawnej „reprywatyzacji” nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej
2016-07-20
Śledztwo w sprawie oszustw na szkodę klientów Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej
2016-06-30
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 30 czerwca - 17 lipca 2016 r.
2016-06-17
Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przy wydawaniu decyzji w sprawie planów urządzenia lasów wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej
2016-05-24
Śledztwo przeciwko handlarzom częściami pochodzącymi ze skradzionych samochodów
2016-05-16
Likwidacja fabryki papierosów
2016-05-13
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji do USA obcokrajowców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
2016-05-11
Akt oskarżenia przeciwko przestępcom kopiującym karty bankowe
2016-04-01
Informacja o postępowaniu sprawdzającym w sprawie przekroczenia uprawnień przy procedowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie badania zgodności z Konstytucją ustawy z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
2016-03-25
Informacja o przekazaniu Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postępowania w sprawie zaniechania publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2016-03-23
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi Sz. oskarżonemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia
2016-03-18
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie ujawnienia osobom nieuprawnionym treści projektu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15
2016-03-14
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Więcej komunikatów w archiwum