Warszawa: Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych, telefonów i telefaksów wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych do telefaksów w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych
Numer ogłoszenia: 403564 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Warszawie , ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2173127, 2173129, faks 022 2173128.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych, telefonów i telefaksów wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych do telefaksów w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług konserwacji i napraw central telefonicznych, telefonów i telefaksów wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych do telefaksów w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych. Wartość zamówienia do 133 tys. EURO..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 32.55.12.00-2, 50.33.41.30-5, 30.19.21.13-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium wymagalne w wysokości 3000,00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 pok. Nr 127.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2009 godzina 11:30, miejsce: siedziba Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).