Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.6.2018
Data publikacji 2018-02-09
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-30
Termin składania dokumentów 2018-02-26
Opis

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r.

 

PO V WO 1111.6.2018

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy z dnia
28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm. tj.)
oraz
§ 2
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 14

Miejsca pracy: Warszawa

 

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów
 i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 176 § 1 ustawy Prawo
o prokuraturze):

 

1)            posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

2)            posiadanie nieskazitelnego charakteru,

3)            ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,

4)            ukończone 24 lata,

5)            złożenie oświadczenia, że nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagania preferowane:

        - ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć
zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)      życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.;

4)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

    

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)               wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)               testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3)               rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy przeprowadzenia konkursu ustalam na dni:

·        13 marca 2018 roku o godzinie 10.00 – I etap,

·        21 marca 2018 roku o godzinie 10.00 – II etap,

·        28 marca 2018 roku od godziny 10.00 – III etap.

 

       Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudnieni. Staż trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

            Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838).

            Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.

 

  Prokurator Okręgowy

         w Warszawie

 

    Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
W tej chwili brak załączników
Wyniki rekrutacji

 

 Warszawa, dnia  30 marca 2018 r.

PO V WO 1111.6.2018

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Informacja o wynikach konkursu na 14 wolnych etatów
 na stanowisko asystenta prokuratora
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza kandydatów wyłonionych w drodze konkursu do zatrudnienia na 14 wolnych stanowiskach asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z listą rezerwową:

 

1.      Kobylińska Marta – 50 punków

2.      Mitrus Magdalena – 50 punków

3.      Podrażka Patrycja Karolina – 49 punktów

4.      Szklarzewska Małgorzata – 49 punktów

5.      Milczarczyk Anna – 47 punktów

6.      Baranowski Tomasz – 47 punktów

7.      Jakubowski Michał – 46 punktów

8.      Skóra Aneta – 44 punkty

9.      Rudzka Aleksandra – 44 punkty

10. Stach Iwona- 44 punkty

11. Zubrycka Anna – 44 punkty

12. Abramczyk Anita – 43 punkty

13. Skwira Edyta – 42 punkty

14. Celek Karolina – 42 punkty

 

 

Lista rezerwowa kandydatów na stanowiska asystenta prokuratora
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z wynikami:

 

1.      Bętkowska Olga – 42 punkty

2.      Chodkiewicz Anna – 42 punkty

3.      Szczepaniak Daniela – 40 punktów

4.      Koczywąs Michał – 40 punktów

5.      Kinal Ewelina – 40 punktów

6.      Skonieczna Katarzyna – 40 punktów

7.      Smyk Magdalena – 39 punktów

8.      Berk Katarzyna – 39 punktów

9.      Czekaj Edyta – 39 punktów

10. Kasztelowicz Piotr – 39 punktów

11. Piechna Grzegorz – 39 punktów

12. Dużyńska Dominika – 38 punktów

13. Stawowczyk Joanna – 38 punktów

 

 

 

 

                       Prokurator Okręgowy

                              w Warszawie

 

                         Paweł Blachowski

 

Menu boczne