Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 2 .2018
Data publikacji 2018-01-05
Data ostatniej aktualizacji 2018-11-06
Termin składania dokumentów 2018-02-15
Opis

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 2 .2018                  Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie

  

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
 o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm) ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Ilość etatów – 1

Miejsca pracy – okręg Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  informatyka:

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Administrowanie siecią komputerową w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
  i jednostkach jej podległych.
 2. Diagnozowanie i konserwacja sprzętu komputerowego.
 3. Serwisowanie sprzętu i rozwiązywanie bieżących problemów sprzętowych.
 4. Szkolenie pracowników w zakresie informatycznym.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).

 

Wymagania niezbędne:

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,

l  minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym

 • znajomość:

- aplikacji Windows  Serwer 2012, 2016,

- zasad działania sieci WAN i LAN

- serwerów pocztowych Exchange 2016

- pakietu MS Office

- protokołów TCP/IP dla sieci lokalnych

- konfiguracji urządzeń aktywnych

- zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych

- języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji
  technicznej

Wymagania dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

§   znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)      kopia dowodu osobistego.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 20 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej (sprawdzian trwa 40 min.),

3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

                                                            

                                                              Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                      Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 oświadczenia 2018-01-05
Wyniki rekrutacji

Prokuratura Okręgowa                                            Warszawa, dnia 6 marca 2018 r.

      w Warszawie

PO V WO 1111.2.2018

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego
w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuje, iż Prokurator Okręgowy unieważnił przedmiotowy konkurs, z uwagi na to iż  do II etapu konkursu nie zgłosił się zakwalifikowany kandydat.

 

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi
w terminie późniejszym.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

                                                                              Robert Janicki

Menu boczne