Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.17.2017
Data publikacji 2017-11-09
Data ostatniej aktualizacji 2017-12-22
Termin składania dokumentów 2017-11-23
Opis

Prokuratura Okręgowa                 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r.

       w Warszawie

 

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111.17.2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Wymiar etatu – 0,5 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

      Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ds. BHP  wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 109, poz. 704 ze zm. ).

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku inspektora ds. BHP – zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485).

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)     niezbędne:

·        pełna zdolność do czynności prawnych,

·        nieposzlakowana opinia,

·        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·        nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

·        spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 ze zm.),

·        posiadanie wiedzy z zakresu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa BHP,

· posiadanie umiejętności sporządzania wymaganej dokumentacji bhp,

·       posiadanie umiejętności przeprowadzania szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz prowadzenia związanej
z tym dokumentacji.

b) dodatkowe:

·  posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

·        kreatywność i komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1)     życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);

2)     kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska inspektora ds. bhp;

3)     oświadczenia kandydata o:

§  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,

§  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

§  nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania
o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4)     kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5)     kopię dokumentów lub oświadczenie potwierdzających umiejętność obsługi komputera,

6)     kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)     kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową
w terminie do dnia 23 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Inne informacje:

1.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

2.      Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz
w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

4.      Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

5.      Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

6.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub  21 73 219.

 

7.      Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu znajomości regulacji prawnych dotyczących BHP, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

 

                                                                Prokurator Okręgowy

                                                                       w Warszawie

                                                                 /-/  Paweł Blachowski

 

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-11-09
Wyniki rekrutacji

 

Prokuratura Okręgowa                                          Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r.

        w Warszawie

 

PO V WO 1111.17.2017

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. bhp (1/2 et.) informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko inspektora ds. bhp w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi w terminie późniejszym.                                                        Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

                                                             Małgorzata Bojanowska-Grabiec

 

 

Menu boczne