Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.15 .2017
Data publikacji 2017-10-16
Data ostatniej aktualizacji 2017-11-10
Termin składania dokumentów 2017-10-27
Opis

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111.15 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji
i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

 

Wymiar etatu – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

 

1.      Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów wraz                z elementami rozliczania nadzorowanych zadań.

2.      Opracowywanie danych wyjściowych  dla projektantów wykonujących dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i  inwestycyjnych  wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w imieniu inwestora  z organami nadzoru.

3.      Dokonywanie oceny celowości i zasadności/w tym analiz ekonomicznych/ planowanych inwestycji i remontów.

4.      Organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów wraz z wnioskami o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych.

5.      Opracowywanie zapisów merytorycznych na potrzeby dokumentacji przetargowej.

6.      Uczestniczenie w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

7.      Czuwanie nad terminowością realizacji prac projektowych, inwestycji i remontów zgodnie             z zawartymi umowami.

8.      Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych projektów technicznych i robót budowlanych.

9.      Sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności otrzymywanych faktur.

10.  Rozliczenia zrealizowanych zadań.

 

 

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury

(Dz.U. z 2017r., poz.246 z późn. zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy   w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną,                  w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy)

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane     z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej pierwszego stopnia,  techniczne o kierunku budownictwo.
 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem (znajomość MS Office).
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze;
 8. Co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce /komórce odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie robót budowlanych, finansowanych ze środków budżetu państwa.
 9. Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych, norm i przepisów bhp (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania w praktyce).
 10. Umiejętność redagowania pism urzędowych.

 

b) dodatkowe:

 1. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne.
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 3. Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy.
 4. Dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość.
 5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 6. Kreatywność, komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu           o konkursie).
 2. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                     o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń, uprawnień) dotyczących posiadanego doświadczenia zawodowego - potwierdzających spełnienie wymogów formalnych.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej        w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 27  października  2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap II – polega na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera (w tym: Excela) oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ustawy  Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

 

·         Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·         Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·         Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie            i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na   7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

·         Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

·         Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·         Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub                   (22) 21 73 225.

 

 

 

                                                                Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                      Paweł Blachowski

 

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-10-16
Wyniki rekrutacji

 PO WO 1111.15.2017                                                      Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

 

Komunikat

 

Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuje, że do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi
w terminie późniejszym.

 

                                                                   Prokurator Okręgowy

                                                                          w Warszawie

 

                                                                      Paweł Blachowski

Menu boczne