Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.14.2017
Data publikacji 2017-10-16
Data ostatniej aktualizacji 2017-12-27
Termin składania dokumentów 2017-10-27
Opis

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111.14.2017                   Warszawa, dnia 16 października 2017 r.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
 o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm) ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Ilość etatów – 1

Miejsca pracy – Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku  analityka kryminalnego:

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-       przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego w prowadzonych postępowaniach karnych,

-       wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485) - 2120 zł,-

 

Wymagania niezbędne:

 

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym

 • znajomość aplikacji MS Windows XP oraz MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości programu Excel

 

Wymagania dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

§   znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego

§   znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury

§   przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych

§   doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)      kopia dowodu osobistego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 27 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności
z zakresu wiedzy informatycznej oraz analitycznej (test trwa 40 min.),

3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

                                                               Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                      Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-10-16
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia 08 grudnia 2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego
w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie informuje, iż podjęta zostala decyzja o unieważnieniu konkursu z uwagi, iż żaden z kandydatów nie zakwalifikował się do III etapu konkursu.

 

Porkurator Okręgowy

w Warszawie

Paweł Blachowski

Menu boczne