Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111.10 .2017
Data publikacji 2017-08-18
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-03
Termin składania dokumentów 2017-09-04
Opis

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r.

 

PO V WO 1111.10 .2017

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy z dnia
28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze  (Dz. U. poz. 177 ze zm.)
oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 2

Miejsca pracy:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28 – 1 stanowisko

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie ul. Wiślicka 6
            – 1 stanowisko

 

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów
 i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 176 § 1 ustawy Prawo
o prokuraturze):

 

1)            posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

2)            posiadanie nieskazitelnego charakteru,

3)            ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,

4)            ukończone 24 lata,

5)            złożenie oświadczenia, że nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagania preferowane:

        - ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć
zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 4 września 2017 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)      życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.;

4)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

5)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

6)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

    

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)               wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)               testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3)               rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy przeprowadzenia konkursu ustalam na dni:

·        19 września 2017 roku  o godzinie 10.00 – I etap,

·        27 września 2017 roku o godzinie 10.00 – II etap,

·        02 października 2017 roku od godziny 10.00 – III etap.

 

       Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudnieni. Staż trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

            Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838).

            Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.

 

  Prokurator Okręgowy

         w Warszawie

 

    Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
W tej chwili brak załączników
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia 3 października 2017 r.

PO V WO 1111.10.2017

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Informacja o wynikach konkursu na wolne 2 etaty
 na stanowisko asystenta prokuratora
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza kandydatów wyłonionych w drodze konkursu do zatrudnienia na dwa stanowiska asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z listą rezerwową:

 

1.      Adrianna Drab -  uzyskała łącznie 48 punktów – zatrudnienie
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

2.      Krzysztof Ziębiec - uzyskał łącznie 48 punktów – zatrudnienie
w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie.

 

Lista rezerwowa kandydatów na stanowiska asystenta prokuratora
w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z wynikami:

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Łączna ilość punktów

1

Paulina Madej

47

2

Anna Magdalena Konopa

46

3

Mirosław Chochorowski

44

4

Magdalena Ostrowska

43

5

Agnieszka Katarzyna Osowy

42

6

Emil Lewandowski

41

 

 

 

 

                       Prokurator Okręgowy

                              w Warszawie

 

                          Paweł Blachowski

 

Menu boczne