Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 9 .2017
Data publikacji 2017-07-19
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-01
Termin składania dokumentów 2017-08-04
Opis

Ogłoszenie o konkursie

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 9 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

 

 

Wymiar etatu - 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2105 r., poz. 1480 ze zm.), polegające w szczególności na:

- systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturach rejonowych,

- wykonywanie czynności doradczych, w tym składania wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego  – zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485).

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)     niezbędne:

·        pełna zdolność do czynności prawnych,

·        nieposzlakowana opinia,

·        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·        nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

·        spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

·        posiadanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, znajomości standardów kontroli zarządczej, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,

·        posiadanie umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, argumentowania, podejmowania decyzji i efektywnego komunikowania się,

·        posiadanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, w tym: Excel)

b) dodatkowe:

·        posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem albo wykonywaniem czynności kontrolnych – w jednostkach sektora finansów publicznych;

·        kreatywność i komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1)     życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);

2)     kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych;

3)     oświadczenia kandydata o:

§  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,

§  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

§  nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania
o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4)     kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5)     kopię dokumentów lub oświadczenie potwierdzających umiejętność obsługi komputera,

6)     kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)     kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową
w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

1.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

2.      Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz
w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

4.      Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

5.      Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

6.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub  21 73 219.

 

7.      Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

 

Prokurator Okręgowy

w Warszawie

 

/-/ Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 oświadczenia.doc 2017-07-19
Wyniki rekrutacji

  Warszawa, dnia 01 września 2017 r.

 PO V WO 1111.9.2017

 

 

 

 

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W PROKURTAURZE OKRĘGOWEJ
W WARSZAWIE

 

 

 

Informuję, iż konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie został unieważniony.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi w terminie późniejszym

 

 

            Prokurator Okręgowy

                    w Warszawie

 

              Paweł Blachowski

Menu boczne