Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1112.11.2017
Data publikacji 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-02
Termin składania dokumentów 2017-07-14
Opis

 Warszawa, dnia 27 czerwca 2017 r.

Sygnatura ogłoszenia PO V WO 1112. 11 .2017

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje,  o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

 

Ilość etatów: – 5,0

Stanowisko: sekretarka/sekretarz ( z grupy innych pracowników prokuratury)

 

Miejsce pracy – Warszawa

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485.) – 2120,- zł.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

 

l  rejestracja wpływającej i wysyłanej korespondencji,

l  przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,

l  sporządzanie projektów pism i przepisywanie rękopisów w edytorze tekstów,

l  sporządzanie kserokopii dokumentów,

l  sporządzenie kart przeglądowych i numerowanie akt spraw,

l  pomoc przy porządkowaniu materiałów archiwalnych,

l  ekspediowanie korespondencji,

l  wykonywanie innych pomocniczych czynności biurowych wynikających z prac sekretariatu,

l  wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

 

Wymagania konieczne:

 

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie średnie,

l  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoka kultura osobista,

l  umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

l  życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),

l  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

l  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

l  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,

l  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

l  kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  14 lipca 2017 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

            Prokuratura Okręgowa w Warszawie

            00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru polegającego na praktycznym sprawdzianie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

                                      

 Prokurator Okręgowy

 w Warszawie

/-/ Paweł Blachowski

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-06-27
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia 24 lipca 2017 r.

PO V WO 1112.11.2017

 

KOMUNIKAT

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do naboru na stanowisko sekretarka/sekretarz ( 5 etatów) w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika:

 

1. Beksińska Ewa

2. Bogucka Aleksandra

3. Chojnacka Ewa

4. Drozdowicz Natalia

5. Frąckiewicz Sylwia

6. Maciejak-Sumiła Aneta

7. Ożóg Justyna

8. Salwin Marcin

 

 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku odbędzie się test komputerowy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Sprawdzian obsługi komputera odbędzie się w sali komputerowej, VI piętro pok. 609 o godz. 1130.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się w Sali konferencyjnej nr 610, VI piętro od godziny 1200.

 

UWAGA!

Kandydaci, którzy  zostali zakwalifikowani jednocześnie do konkursu na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej (PO V WO 1111.8.2017) oraz do naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie
(PO V WO 1112.11.2017) przystępują do testu komputerowego w dniu 02 sierpnia 2017 roku, godz. 10.00.

 

Osoby zgłaszające się do naboru proszone są o posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

 

Naczelnik

Wydziału V Organizacyjnego 

/-/ Małgorzata Bojanowska-Grabiec

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2017 r.

 

PO V WO 1112.11.2017

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

Do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na stanowisku sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie została zakwalifikowana Pani Natalia Drozdowicz

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego

Małgorzata Bojanowska-Grabiec

 

Menu boczne