Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 4 .2017
Data publikacji 2017-03-14
Data ostatniej aktualizacji 2017-04-18
Termin składania dokumentów 2017-03-31
Opis

  

Prokuratura Okręgowa                                Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.

       w Warszawie

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 4 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Wymiar etatu - 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

 

1.      Przyjmowanie, gromadzenie i segregacja wpływających do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego dokumentów osobowo-płacowych.

2.      Przygotowywanie kartotek wynagrodzeń, listy płac, wynagrodzeń i zasiłków, kart chorobowo-zasiłkowych, prowadzenie ewidencji wszelkich potrąceń na liście płac.

3.      Przygotowywanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, innych świadczeń pracowniczych (świadczenia socjalne, zapomogi, refundacje).

4.      Przygotowywanie dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

5.      Dokonywanie zgłoszeń do ZUS oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS. Przygotowywanie informacji oraz raportów do ZUS.

6.      Przygotowywanie rocznych informacji podatkowych PIT.

7.      Wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników.

8.      Weryfikacja poprawności wyliczonych wartości płacowych z wartościami w programie PŁATNIK.

9.      Przygotowywanie sprawozdań i zestawień.

10. Archiwizowanie dokumentów płacowych.

 

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne;
 6. Biegła znajomość obsługi komputera, preferowana znajomość programów płacowych oraz Word, Excel, Płatnik;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze;
 8. Co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z płacami;
 9. Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o finansach publicznych;

 

b) dodatkowe:

 1. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne;
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 4. Dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość;
 5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Kreatywność, komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);
 2. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) dotyczących posiadanego doświadczenia zawodowego - potwierdzających spełnienie wymogów formalnych;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 31 marca  2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Inne informacje:

1.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

2.      Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz
w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

4.      Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

5.      Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

6.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub  21 73 219.

7.      Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy).

8.      Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – polega na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera (w tym: Excela) oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ustawy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o finansach publicznych (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

                                                            Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                     Paweł Wilkoszewski

 

 

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-03-14
Wyniki rekrutacji

 PO V WO 1111.4.2017                                                      Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

 

 

Komunikat

 

Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuje, że do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi
w terminie późniejszym.

Menu boczne