Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 3 .2017
Data publikacji 2017-03-07
Data ostatniej aktualizacji 2017-04-26
Termin składania dokumentów 2017-03-22
Opis

 Prokuratura Okręgowa                                Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.

       w Warszawie

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 3 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Wymiar etatu - 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Warszawie,
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

 

Wykonuje zadania administratora bezpieczeństwa informacji określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturach rejonowych, w tym zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności przez:

1)     sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych oraz na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

2)     opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji, o której mowa
w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych;

3)     zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

4)     prowadzenie rejestru przetwarzanych zbiorów danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykonuje inne obowiązki związane z ochroną danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych jej prokuraturach rejonowych, w szczególności:

1)     nadzoruje procesy upoważniania osób do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

2)     współpracuje z pracownikami komórki odpowiedzialnej za informatyzację, w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;

3)     prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

4)     sporządza projekty decyzji, pism, umów i opinie z zakresu ochrony danych osobowych;

5)     monitoruje zmiany w przepisach prawnych dotyczących sposobu zabezpieczania danych osobowych, w tym w przepisach określających zabezpieczanie danych w systemach informatycznych;

6)     monitoruje zalecenia, interpretacje i wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych;

7)     utrzymuje kontakty z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i bierze udział w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

8)     wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)     niezbędne:

·        wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

·        pełna zdolność do czynności prawnych,

·        nieposzlakowana opinia,

·        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·        nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·        obywatelstwo polskie,

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku

      ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),

·        umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

·        umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,

·        znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem /znajomość MS Office/.

b)     dodatkowe:

·        doświadczenie w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji,

·        umiejętność przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,

·        samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

·        kreatywność i komunikatywność,

·        wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

·        umiejętność organizacji pracy.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1)     życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);

2)     oświadczenia kandydata o:

§  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

§  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

§  nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania
o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3)     kopię dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i tożsamość,

4)     kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową
w terminie do dnia 22 marca  2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Inne informacje:

1.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

2.      Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz
w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

4.      Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

5.      Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

6.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub  21 73 219.

7.      Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2015 r., Nr 109, poz. 1241 ze zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy).

 

8.      Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

 

                                                           Prokurator Okręgowy

                                                                       w Warszawie

 

                                                                  Paweł Wilkoszewski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-03-07
Wyniki rekrutacji

PROKURATURA OKRĘGOWA                     Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r.

          W WARSZAWIE

 

PO V WO 1111.3.2017

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ
O WYNIKACH  KONKURSU NA STANOWISKO ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ
W WARSZAWIE

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

                                                                    Małgorzata Bojanowska-Grabiec

Menu boczne