Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO VI K 1111. 1 .2017
Data publikacji 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-20
Termin składania dokumentów 2017-02-03
Opis

 Prokuratura Okręgowa                                Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

       w Warszawie

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze

 

Sygnatura konkursu PO VI K 1111. 1 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

 

Wymiar etatu - 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział IV do Spraw Wojskowych

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

1)     zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)     zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne;

3)     zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4)     kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)     opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie ds. Wojskowych, planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
i nadzorowanie jego realizacji;

6)     prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)     prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8)     prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
w  prokuraturze albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9)     opracowywanie projektów dokumentów normatywnych ochrony informacji niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)     niezbędne:

-        wykształcenie wyższe,

-        pełna zdolność do czynności prawnych,

-        nieposzlakowana opinia,

-        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-        nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-        obywatelstwo polskie,

-        Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji ściśle tajnych, wydane przez ABW albo SKW,

-        zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych  przeprowadzonym przez ABW albo SKW,

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

b) dodatkowe:

-        praca/służba w Siłach Zbrojnych RP,

-        3-letnie doświadczenie w charakterze pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych lub zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

-        umiejętność przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

-        kreatywność i komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1)     życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);

2)     oświadczenia kandydata o:

§  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

§  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

§  nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania
o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3)     kopię poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW albo SKW,

4)     kopię zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW,

5)     kopię dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i tożsamość,

6)     kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)     ewentualnie kopię dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową
w terminie do dnia 3 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

1.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

2.      Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

3.      Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz
w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

4.      Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

5.      Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

6.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub  261 846 709.

7.      Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2015 r., Nr 109, poz. 1241 ze zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy).

 

8.      Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap II – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury(test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

 

 

                                                            Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                     Paweł Wilkoszewski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-01-23
Wyniki rekrutacji

 

  Warszawa, dnia 20  marca 2017 r.

 

PO VI K 1111.1.2017

 

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ
O WYNIKACH  KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘCY POMOCNIKA
DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

 

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych   w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

            płk Marcin Michaluk

Menu boczne