Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO VI K 1113. 7. 2016
Data publikacji 2016-11-25
Data ostatniej aktualizacji 2017-01-27
Termin składania dokumentów 2016-12-28
Opis

Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.

Sygnatura ogłoszenia PO VI K 1113. 7. 2016

 

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje o możliwości  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na stanowisku sekretarka/sekretarz
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

 

Liczba wolnych stanowisk pracy – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1.     Wykonywanie podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce.

2.     Przyjmowanie, gromadzenie i segregacja dokumentów wpływających do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego. Weryfikacja poprawności wystawionych dokumentów. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3.     Wprowadzanie do programu finansowo-księgowego i dekretacja prostych dokumentów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

4.     Sporządzanie przy użyciu programów finansowo-księgowych i arkuszy kalkulacyjnych raportów, zestawień oraz wypełnianie formularzy na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami w zakresie uzgadniania rozrachunków i innych czynności księgowych.

5.     Przygotowywanie sprawozdań i zestawień.

6.     Archiwizowanie dowodów księgowych.

 

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 54 z późn. zm.) – 2070,- zł .

 

Wymagania konieczne:

 

1)     pełna zdolność do czynności prawnych,

2)     nieposzlakowana opinia,

3)     niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)     wykształcenie średnie,

5)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

6)     Biegła znajomość obsługi komputera, preferowana znajomość programów finansowo-księgowych oraz Word,  Excel.

7)     Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy.

8)     Znajomość Ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy.

 

Wymagania pożądane:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoka kultura osobista,

l  umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

l  życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),

l  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

l  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

l  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,

l  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

l  kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 grudnia 2016 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

            Prokuratura Okręgowa w Warszawie

            Wydział Organizacyjny

            00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Inne informacje:

·        Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·        Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·        Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

·        Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·        Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·        Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2016-11-25
Wyniki rekrutacji

 

                              Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.

PO VI K 1113.7.16

 

KOMUNIKAT

dotyczący naboru na stanowisko sekretarka/sekretarz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie (umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydatury na stanowisko sekretarka/sekretarz (umowa na zastępstwo) w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

 

             Naczelnik Wydziału VI Organizacyjnego

                            oraz Koordynacji Pracy
                        w Prokuraturach Rejonowych i Wizytacji

                              Małgorzata Bojanowska-Grabiec

 

 

Menu boczne