Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO VI K 1111. 4 .2016
Data publikacji 2016-10-28
Data ostatniej aktualizacji 2017-02-01
Termin składania dokumentów 2016-11-14
Opis

 

Warszawa, dnia 27 października 2016 r.

 

PO VI K 1111. 4 .2016

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej
w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy z dnia 2
8 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze  (Dz. U. poz. 177) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1436). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 2

Miejsce pracy - Warszawa

 

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów
 i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260),

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 176 § 1 ustawy Prawo
o prokuraturze):

 

1)         posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

2)         posiadanie nieskazitelnego charakteru,

3)         ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce,

4)         ukończone 24 lata,

5)         złożenie oświadczenia, że nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania preferowane:

        - ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć
zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:

1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)    życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;

3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.;

4)    oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

6)    aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

    

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)           wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)           testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3)           rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Terminy przeprowadzenia konkursu ustalam na dni:

·      28 listopada 2016 roku  o godzinie 10.00 – I etap,

·      06 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 – II etap,

·      08 grudnia 2016 roku od godziny 9.00 – III etap.

 

       Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin prokuratorski lub sędziowski.

       Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1436).

 

      Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.

  

 

  Prokurator Okręgowy

         w Warszawie

 

    Paweł Wilkoszewski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu 2016-11-29
2 Lista rezerwowa kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora 2017-02-01
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r.

PO VI K 1111.4.2016

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Informacja o wynikach konkursu na wolne 2 etaty
 na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1436), Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza kandydatów wyłonionych w drodze konkursu
do zatrudnienia na dwa stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej
w Warszawie wraz z listą rezerwową:

 

1.    Murawską Katarzynę -  uzyskała łącznie 50 punktów

2.    Swatek Magdalenę - uzyskała łącznie 50 punktów.

 

          Lista rezerwowa kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wraz z wynikami:

 

Lp

Nazwisko i imię

Łączna ilość punktów

1

Szymański Robert

49

2

Jarosz Patryk

47

3

Zduniak Marta

45

4

Górski Wojciech

44

5

Kowalewski Cezary

44

6

Sobelga Anna

44

7

Fiłonowicz Justyna

43

8

Konopska Anna

43

9

Pufal Paula

43

10

Błażejczyk Maciej

42

11

Chmielewski Bartosz

42

12

Tarnawska Anna

42

13

Kiljański Jędrzej

42

14

Zygmunt Mateusz

42

15

Cichocka Natalia

41

16

Sadowska Ewa

41

17

Grzela Marcin

40

18

Paciorek Zbigniew

40

Menu boczne