Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO I K 1110. 2 .2016
Data publikacji 2016-02-04
Termin składania dokumentów 2016-02-19
Opis

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu PO I K 1110. 2 .2016

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji
i remontów z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

Wymiar etatu – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

 

 1. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów.
 2. Dokonywanie oceny celowości i zasadności/w tym analiz ekonomicznych/ planowanych inwestycji i remontów.
 3. Organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów wraz z wnioskami o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych.
 4. Opracowywanie zapisów merytorycznych na potrzeby dokumentacji przetargowej.
 5. Uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne.
 6. Czuwanie nad terminowością realizacji prac projektowych, inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami.
 7. Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych projektów technicznych i robót budowlanych.
 8. Sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności otrzymywanych faktur.
 9. Rozliczenia zrealizowanych zadań.

 

 

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury

(j.t. Dz.U. z 2015 r., Nr 109, poz. 1241) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy)

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)     niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej pierwszego stopnia, wskazane  techniczne o kierunku budownictwo;
 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem (znajomość MS Office);
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze;
 8. Co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce /komórce odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie robót budowlanych, finansowanych ze środków budżetu państwa;
 9. Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych, norm i przepisów bhp (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania w praktyce)
 10. Umiejętność redagowania pism urzędowych.

 

b) dodatkowe:

 1. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne;
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 4. Dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość;
 5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Kreatywność, komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);
 2. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) dotyczących posiadanego doświadczenia zawodowego - potwierdzających spełnienie wymogów formalnych;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 19 lutego  2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap II – polega na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera (w tym: Excela) oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ustawy z zakresu prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Inne informacje:

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2016-02-04
Menu boczne