Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1110/ 5 /15
Data publikacji 2015-07-19
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-15
Termin składania dokumentów 2015-08-07
Opis

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu I K 1110/  5 /15

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

Ilość etatów – 1

Miejsce pracy - Warszawa

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-       przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego w prowadzonych postępowaniach karnych,

-       wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z dnia 13 stycznia 2015 r., poz. 54)

- na stanowisku stażysty - 1750 zł,- brutto

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

§   wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego

§   pełna zdolność do czynności prawnych

§   nieposzlakowana opinia

§   niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

§   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin

§   sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym

§   znajomość aplikacji MS Windows XP oraz MS Office z uwzględnieniem biegłej znajomości programu Excel

 

b)     dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

§   znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego

§   znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury

§   przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych

§   doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
 2. oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. kopia dowodu osobistego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 07 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap II – polega na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej oraz analitycznej (test trwa 40 min.),

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2015-07-19
Wyniki rekrutacji

 

Warszawa, dnia 15 września 2015 r.

 

 

 

I K 1110/5/15

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 września 2015 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu
III etapu konkursu
na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie podjęła uchwałę, iż na stanowisko analityka kryminalnego wybrano:

 

 

 

 1. Maciej Popławski

   

   Komisja ustaliła listę rezerwową:

   

 

 1.  Mariusz Krupa

               

   

   

   

  Przewodniczący Komisji Konkursowej

   

             

  Robert Myśliński

   

 

Menu boczne