Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1113/ 3 /15
Data publikacji 2015-05-06
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-08
Termin składania dokumentów 2015-05-15
Opis

 Warszawa, dnia 04 maja 2015 r.

Sygnatura ogłoszenia I K 1113/ 3 /15

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje, że dysponując 1,0 etatem z grupy innych pracowników prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko sekretarka/sekretarz.

 

Liczba wolnych stanowisk pracy – 1,0 etat

 

Miejsce pracy – Warszawa

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

 

l  przepisywanie pism w edytorze tekstów,

l  sporządzanie kserokopii dokumentów,

l  pomoc przy porządkowaniu materiałów archiwalnych,

l  ekspediowanie korespondencji,

l  wykonywanie pomocniczych czynności biurowych,

l  wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 54)  - 1809,00 zł wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wymagania konieczne:

 

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie średnie,

l  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoka kultura osobista,

l  umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

l  życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),

l  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

l  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

l  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,

l  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

l  kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  15 maja  2015 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

            Prokuratura Okręgowa w Warszawie

            Wydział Organizacyjny

            00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

                            

 

                                                         

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                                     

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2015-05-06
Wyniki rekrutacji

 

Warszawa, dnia 02 czerwca 2015 r.

I K 1113/3/15

 

 

 

KOMUNIKAT

dotyczący naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie została wybrana
Pani Katarzyna Strzelecka.

 

Na  liście rezerwowej zamieszczono Panią Ilonę Nowak.

 

 

 

Menu boczne