Nawigacja górna
 • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
 • Kontrast
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1110/ 3 /15
Data publikacji 2015-05-06
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-24
Termin składania dokumentów 2015-05-20
Opis

  

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu I K 1110/  3 /15

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

Ilość etatów – 0,5

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

1.      Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych  prokuratury (jednostek organizacyjnych).

2.      Przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.

3.      Udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym.

4.      Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii ,,A’’ do właściwego archiwum państwowego.

5.      Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii ,,B’’ i udział w jej komisyjnym brakowaniu.

6.      Przekazywanie wybrakowanych materiałów (w stanie uniemożliwiającym ich odtworzenie) na makulaturę.

7.      Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum.

 

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015, poz. 54) – na stanowisku stażysty – 875,00 zł

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

§   pełna zdolność do czynności prawnych

§   nieposzlakowana opinia

§   niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

§   przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§   wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, a także ukończony kurs dla archiwistów

§   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin

§   znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym

 

b)     dodatkowe:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

l  umiejętność organizacji pracy,

l  odporność na stres,

l  zdolności analityczne

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie).
 2. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz o ukończeniu kursu.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Kopia dowodu osobistego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 20 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)     etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)     etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ogólnych przepisów archiwalnych (test trwa 30 min.).

3)     etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.
Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2015-05-06
Wyniki rekrutacji

Warszawa, dnia 23 czerwca  2015 r.

 

I K 1110/3/15

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

W dniu 23 czerwca 2015 roku Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu III etapu konkursu na stanowisko archiwisty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego podjęła uchwałę, iż na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego wybrana została Pani Magdalena Skuza.


 

                                                               Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

                                                                    Małgorzata Bojanowska-Grabiec

Menu boczne