Nawigacja górna
  • Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePuap
  • Kontrast
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Treść strony

Komunikat o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. kilometrówek

Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29

 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie umorzył śledztwo o sygn. VI Ds 354/14 w sprawie:

1.       doprowadzenia Kancelarii Sejmu RP w okresie od dnia 19 października 2005 roku do dnia 16 grudnia 2014 roku w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  w kwocie 1.705 047,26 zł, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez 25 posłów na Sejm RP poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Kancelarii Sejmu, w związku z rozliczaniem w ramach ryczałtu otrzymanego na prowadzenie biura poselskiego kosztów przejazdu samochodem własnym lub innym z tytułu wykonywania mandatu poselskiego oraz poświadczenia w związku z tym nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne związanych z wysokością poniesionych wydatków wskazanych w dokumentach w postaci corocznych sprawozdań z wydatkowania kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

2.       doprowadzenia Kancelarii Sejmu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawie, do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 39.947,74 zł w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników Kancelarii Sejmu, w związku z rozliczaniem w ramach ryczałtu otrzymanego na prowadzenie biura poselskiego kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego oraz poświadczenia w związku z tym nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne związanych z wysokością poniesionych wydatków wskazanych w dokumentach w postaci corocznych sprawozdań z wydatkowania kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

3.       przekroczenia uprawnień w okresie od dnia 29 października 2012 roku do dnia 23 lutego 2013 roku w Warszawie, w związku ze zorganizowaniem przyjęcia urodzinowego w Pałacyku w Helenowie należącym do Ministerstwa Obrony Narodowej przez funkcjonariusza publicznego - ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych, działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie 13.952,91 zł., na szkodę interesu publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 kk.

 

Śledztwo zostało wszczęte w dniu 17 grudnia 2014 r. na podstawie zawiadomienia kilku osób prywatnych. Do postępowania dołączono również śledztwo Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, pierwotnie prowadzone za sygnaturą 1 Ds 191/14.

W toku śledztwa zgromadzono obszerną dokumentację oraz przesłuchano szereg świadków, w tym wszystkich 25 posłów w zakresie czynu z punktu 1. Tak zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na poczynienie następujących ustaleń faktycznych i prawnych:

 Punkt 1)

Przedmiotem postępowania było ustalenie czy wskazani w zawiadomieniach posłowie doprowadzili Kancelarię Sejmu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem lub przedkładali poświadczające nieprawdę dokumenty w związku ze składaniem corocznych sprawdzań z wydatkowania kwot ryczałtu na prowadzenie biur poselskich.

Zakresem postępowania objęto rozliczenia 25 posłów wskazanych w zawiadomieniach, tj. Radosława Sikorskiego, Sławomira Neumana, Jolanty Szczypińskiej, Marka Kuchcińskiego, Wojciecha Jasińskiego, Krzysztofa Jurgiela, Karola Karskiego, Beaty Kempy, Bolesława Piechy, Sławomira Kłosowskiego, Krystyny Pawłowicz, Andrzeja Halickiego, Małgorzaty Niemczyk, Jacka Sasina, Eugeniusza Grzeszczyka, Kazimierza Plocke, Marzeny Wróbel, Marcina Mastalerka, Joanny Bobrowskiej, Krzysztofa Brejza, Jarosława Charlampowicza, Michała Szczerby, Pawła Suskiego, Wiesława Suchowiejko oraz Tadeusza Arkita.

W odniesieniu do Radosława Sikorskiego zakresem postępowania objęty został okres od 2007 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, natomiast w przypadku pozostałych posłów okres ich ostatniej kadencji, a okres wcześniejszy badany był jedynie wówczas, gdy pełnili jednocześnie funkcje ministerialne.

W toku postępowania z Kancelarii Sejmu uzyskano uwierzytelnione kopie sprawozdań z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biur poselskich wszystkich posłów objętych postępowaniem, nadto od Posłów uzyskano druki „przejazdy posła”, dane dotyczące marek i numerów rejestracyjnych użytkowanych samochodów oraz dane dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych. Od niektórych posłów uzyskano również dane dotyczące stanu licznika oraz szczegóły dotyczące ich aktywności poselskiej w okręgu. Większość posłów nie potrafiła wskazać szczegółowego kalendarza aktywności związanej w wykonywaniem obowiązków poselskich.

W przypadku Radosława Sikorskiego, którego rozliczenia zapoczątkowały niniejsze postępowanie, ustalono, iż w różnych okresach w latach 2007-2014 był on właścicielem łącznie czterech samochodów, a nadto korzystał z dwóch innych pojazdów na podstawie umów użyczenia. Z towarzystwa ubezpieczeniowego uzyskano dane dotyczące przebiegów samochodów stanowiących jego własność.

Nadto z Biura Ochrony Rządu uzyskano szczegółową informację dotyczącą okresów, w których Radosław Sikorski zwracał się z prośbą o zrzeczenie się ochrony i nie korzystał z transportu BOR. Informacje te objęte są klauzulą „poufne”.

Przesłuchany w charakterze świadka Radosław Sikorski zeznał, iż w latach 2007-2013 wykorzystywał około 1/3 przysługującego posłowi limitu kilometrów. Do przejazdów wykorzystywał cztery własne podjazdy, nadto użyczał auta od dwóch wskazanych osób. Ryczałt wykorzystywał do podroży do okręgu wyborczego oddalonego od Warszawy o ok. 300 km oraz do spotkań z pracownikami biur w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Starał się regularnie udawać do swojego okręgu wyborczego, średnio dwa razy w miesiącu. Był także zapraszany na uroczystości i spotkania do różnych miejscowości na terenie całego kraju.

Pozostali posłowie w swoich zeznaniach również potwierdzili, iż korzystali z kwoty ryczałtu na przejazdy samochodem prywatnym w latach objętych postępowaniem. Wskazywali także, iż z kwoty ryczałtu korzystali zgodnie z obowiązującymi przepisami, składali do Sejmu stosowne sprawozdania roczne, wypełniali również druki „przejazdy posła”. Każdy z posłów wskazywał, jakie pojazdy wykorzystywał do przejazdów związanych z wykonywania mandatu posła. Nadto posłowie szczegółowo wykazywali, jaki mieli tytuł prawny do korzystania z pojazdów. Każdy z posłów w toku złożonych zeznań przedstawił pola swoje aktywności poselskiej, rodzaje uroczystości, konferencji i spotkań, w których uczestniczył.

W zakresie wszystkich Posłów zwrócono się do towarzystw ubezpieczeniowych o podanie przebiegów pojazdów zadeklarowanych przy zawieraniu umów.

 

Analiza tak zgromadzonego materiału dowodowego wskazuje, iż brak jest podstaw do przyjęcia, iż posłowie dopuścili się przestępstwa oszustwa na szkodę Kancelarii Sejmu lub poświadczenia nieprawdy.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur przysługuje posłowi i senatorowi na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Przepisy upoważniają posłów do rozliczenia w ramach ww. ryczałtu kosztów przejazdów samochodem własnym lub innym związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego. Przepisy przewidują limit 3500 kilometrów miesięcznie. Poseł może rozliczyć również koszty amortyzacji, ubezpieczenia, przeglądu czy serwisu pojazdów.

Wydatki ponoszone na przejazdy samochodem poseł powinien dokumentować przedkładając na każdy miesiąc druk „przejazdy posłów”, który obejmuje w szczególności rubrykę dotyczącą przejechanych kilometrów. Poseł nie musi w tym dokumencie podawać przejechanej trasy, celu podroży, ani wykazywać związku podróży z wykonywaniem mandatu. Przepisy regulujące kwestie korzystania z kwot ryczałtu na przejazdy samochodem prywatnym nie zawierają wymogu dokumentowania fakturami czy rachunkami liczby faktycznie przejechanych kilometrów. W tym zakresie przepisy zobowiązują posła jedynie do złożenia rocznego sprawozdania w Kancelarii Sejmu oraz wypełnienia w każdym miesiącu druku „przejazdy posła”.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, iż podjęte w toku śledztwa czynności z założenia mogły zmierzać jedynie do ustalenia czy prowadzona przez posłów aktywność i wykonywane przez nich czynności w związku z wykonywaniem mandatu posła, uzasadniały skorzystanie z ryczałtu w zadeklarowanej kwocie. Ustalenie konkretnych przejazdów i ilości przejechanych kilometrów w poszczególnych podróżach jest niemożliwe, skoro poseł nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w tym zakresie. Możliwe jest jedynie, na podstawie druków „przejazdy posła", ustalenie ilości kilometrów przejechanych w poszczególnych miesiącach.

Biorąc jednakże pod uwagę, iż większość posłów objętych postępowaniem to posłowie z okręgów wyborczych znacznie oddalonych od Warszawy, to dokonanie prostego zestawienia liczby kilometrów dzielących ww. okręgi od Warszawy, z liczbą dni, w których odbywały się posiedzenia Sejmu lub prace komisji, pozwala na przyjęcie, iż w ciągu każdego miesiąca mogli oni wykorzystać nawet górną kwotę limitu kilometrów.

Powyższy materiał dowodowy daje podstawy do przejęcia, iż wszyscy wskazani w zawiadomieniach posłowie mogli wykorzystać zadeklarowaną w dokumentach kwotę ryczałtu na przejazdy samochodem.

Nadto ustalono, iż obowiązujące przepisy zezwalają posłom na rozliczenie kosztów przejazdów samochodem innym niż własnym. Wymagane jest jedynie wskazanie tytułu prawnego, na podstawie którego pojazd był użytkowany. Wszyscy posłowie, którzy nie byli właścicielami samochodów, w toku postępowania przedstawili tego rodzaju tytuł prawny.

Ustalono również, iż poseł nie ma obowiązku osobistego kierowania pojazdem. Tak więc z prawa rozliczenia kosztów przejazdu skorzystać może także osoba nieposiadająca uprawnień do prowadzenia samochodów, korzystająca w tym zakresie z usług innej osoby.

Również posłowie pełniący jednocześnie funkcje ministrów czy sekretarzy stanu, którzy z tego tytułu korzystali z samochodu służbowego, mieli prawo rozliczenia kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego. W zakresie realizacji obowiązków poselskich nie powinni oni korzystać z samochodu służbowego. Posłowie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, zeznali iż starali się funkcje te rozdzielać. Wskazywali także na fakt, iż pełnienie funkcji ministerialnych nie zwalniało ich z pełnienia dyżurów poselskich czy uczestnictwa w spotkaniach z wyborcami. Zadania te, wobec codziennej pracy w ministerstwach, wykonywali głównie w weekendy lub dni wolne od pracy.

Powyższe ustalenia nie wskazują, aby posłowie objęci postępowaniem doprowadzili Kancelarię Sejmu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd pracowników ww. Kancelarii co do kosztów przejazdu samochodem lub aby przedkładali w powyższym zakresie dokumenty poświadczające nieprawdę.

 

Punkt 2)

Przedmiotem postępowania była również kwestia rozliczenia przez Sławomira Nowaka w ramach ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego za rok 2013 kwoty 39.947,74 zł tytułem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W powyższym zakresie uzyskano z Kancelarii Sejmu uwierzytelnione kopie faktur za usługi telekomunikacyjne przedłożone przez Sławomira Nowaka przy rozliczaniu ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego za rok 2013. Faktury te opiewają na kwotę 40.481,51 zł, a więc na kwotę wyższą niż wskazana przez Sławomira Nowaka w sprawozdaniu za rok 2013. Były to faktury wystawione zarówno imiennie na posła Sławomira Nowaka, jak i na biuro poselskie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 8 Marszalka Sejmu z dnia 25 września 2001 roku w sprawie warunków- organizacyjno technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich poseł ma dowolność w przeznaczaniu określonych kwot na poszczególne pozycje w ramach ryczałtu przyznanego na prowadzenie biura poselskiego. Wydatki te musi dokumentować fakturami lub rachunkami, nie jest związany żadnymi uregulowaniami co do limitów na poszczególne wydatki.

Wobec faktu, iż Sławomir Nowak w sposób prawidłowy udokumentował fakt poniesienia wydatków na usługi telekomunikacyjne, brak jest podstaw do zakwestionowania wysokości rozliczonej kwoty.

 

Punkt 3)

W toku postępowania badany był także wątek ewentualnego przekroczenia uprawnień przez Radosława Sikorskiego w związku z zorganizowaniem w dniu 23 lutego 2013 roku urodzin w pałacyku Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie.

W toku postępowania uzyskano materiał dowodowy dotyczący organizacji tej uroczystości, w tym m.in. fakturę VAT z dnia 28 lutego 2013 roku. Faktura opiewała na kwotę 13.952,91 zł, a jako nabywcę wskazano Radosława Sikorskiego. Zapłata za fakturę nastąpiła w dniu 7 marca 2013 roku z prywatnego konta Radosława Sikorskiego. W fakturze ujęto koszty wyżywienia, napojów, dekoracji stołów, zakwaterowania. Ośrodek nie sprzedawał, nie użyczał i nie podawał w ramach świadczonych usług jakichkolwiek napojów alkoholowych.

Zgodę na zorganizowanie powyższej imprezy wydał, zgodnie z paragrafem 6 ustęp 4 obowiązującego w 2013 roku Statutu Ośrodka Reprezentacyjnego MON, Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.

Nadto ustalono, iż przedmiotowe przyjęcie urodzinowe miało charakter czysto prywatny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w żadnym zakresie nie organizowało powyższej imprezy i nie poniosło związanych z tym kosztów. Całość kosztów została pokryta z prywatnych środków Radosława Sikorskiego.

Z powyższych ustaleń wynika, iż Radosław Sikorski w związku z organizacją powyższego przyjęcia urodzinowego nie przekroczył przysługujących mu uprawnień i nie działał na szkodę interesu publicznego.

 

W zakresie wszystkich trzech punktów prokurator umorzył postępowanie wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.

  

prok. Przemysław Nowak

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

w Warszawie

 

 

Menu boczne
2018-04-20
Komunikat dla pokrzywdzonych, których pliki zostały zaszyfrowane przy pomocy ransomware’u Vortex – dostępne jest już narzędzie do odzyskiwania kluczy szyfrujących.
2018-04-19
Komunikat o zastępstwie rzecznika prasowego w dniach 18 kwietnia – 4 maja 2018 r.
2018-04-16
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym tzw. „Grupy Suchego”.
2018-04-16
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym kradzieży paliwa z jednostek wojskowych.
2018-04-11
Skuteczna apelacja prokuratora w procesie tzw. „Gangu Obcinaczy Palców”.
2018-04-10
Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym oszukańczych transakcji na rynku FOREX.
2018-04-05
Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym werbowania obywateli Ukrainy oraz Białorusi do pracy przymusowej na terenie Polski.
2018-04-04
Akt oskarżenia przeciwko 12 oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw w związku z ich funkcjonowaniem w strukturach Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.
2018-03-30
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wątków tzw. „Układu Zakopiańskiego”
2018-03-28
Akt oskarżenie przeciwko Mieczysławowi O. – byłemu dyrektorowi IMGW.
2018-03-21
Akt oskarżenia za przestępstwa związane z dostawą sprzętu dla Wojska.
2018-03-16
Areszt wobec Tomasza T. – podejrzanego o 181 przestępstw związanych z rozsyłaniem złośliwego oprogramowania.
2018-03-14
Zarzuty i areszt wobec Piotra S. podejrzanego o tzw. płatną protekcję.
2018-03-09
Kolejne zarzuty w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A.
2018-03-08
Zarzuty i areszt wobec sprawcy zabójstwa, do którego doszło w styczniu 2014 r. w Płońsku
2018-03-08
Zarzuty i areszty wobec czterech podejrzanych o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków
2018-03-06
Akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło w dniu 1 października 2016 r. w okolicach Mszczonowa.
2018-03-02
Akt oskarżenia przeciwko 18 osobom oskarżonym o próbę nielegalnego uzyskania zaświadczeń uprawniających do obsługi wózków widłowych, koparek, spawarek oraz innych maszyn i urządzeń.
2018-03-01
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych.
2018-03-01
Informacja o zarzutach wobec Wiesława C. – byłego biegłego sądowego z listy biegłych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz byłego lekarza sądowego, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
2018-02-27
Surowe wyroki wobec Łukasz B., Katarzyny K, Katarzyny Z. i Anny K. oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o popełnienie kilkunastu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza CBŚP.
2018-02-27
Wyrok 8 lat pozbawienia wolności wobec Łukasza R. oskarżonego o przerobienie banknotów oraz oszustwo na szkodę Narodowego Banku Polskiego.
2018-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2018-02-14
Kolejne zatrzymania, zarzuty i wnioski o areszt wobec osób związanych z działalnością spółki ALPHA FINEX LTD i spółek z nią związanych.
2018-02-13
Wyrok 10 lat pozbawienia wolności wobec Mikołaja S. oskarżonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście w Warszawie o dokonanie szeregu przestępstw metodą na tzw. funkcjonariusza CBŚ.
2018-02-01
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2018-01-05
Akt oskarżenia przeciwko 21 osobom zajmującym się przemytem narkotyków oraz ich sprzedażą.
2018-01-04
Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji oskarżonym m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych za przekazywanie informacji o kolizjach drogowych na terenie Warszawy.
2018-01-03
Akt oskarżenia przeciwko 15 osobom oskarżonym o dokonywanie kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie Warszawy i okolic, a także ponad sto innych przestępstw kradzieży z włamaniem do budynków biurowych i mieszkalnych na terenie całej Polski.
2018-01-03
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Romanowi K, Grażynie K oraz Jakubowi N., oskarżonym o karalną manipulację akcjami Krezus S.A.
2017-12-13
Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL.
2017-12-06
Informacja w sprawie czynności procesowych wykonywanych w dniu 6 grudnia 2017 r. z Piotrem P.
2017-11-28
Zarzuty i areszty za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków.
2017-11-22
Informacja o zarzutach przedstawionych Dorocie R. w dniu 22 listopada 2017 r.
2017-11-21
Śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych przez uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11. 2017 r.
2017-11-03
Akt oskarżenia przeciwko Adamowi K. tzw. „Akwaryście”, oskarżonemu o dokonanie zabójstwa Agnieszki K.
2017-10-30
Informacja o zatrzymaniach i zarzutach wobec osób związanych z działalnością platform inwestycyjnych zajmujących się „inwestowaniem” powierzonych przez klientów platform środków finansowych na rynku FOREX, m.in. w instrumenty CFD.
2017-10-26
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-10-23
Zarzuty i wnioski o areszt wobec osób zwianych z działalnością podmiotów z grupy Quality All Development.
2017-10-23
Zarzuty i areszty wobec osób przemycających narkotyki z Hiszpanii
2017-10-19
Informacja dotycząca zarzutów i aresztów dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów osobowych oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych
2017-10-19
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K., oskarżonemu o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziennikarki stacji TVN24 oraz uszkodzenie kamery na szkodę TVN S.A
2017-10-18
Zarzuty i wniosek o areszt wobec podejrzanego o handel ludźmi
2017-10-12
Zarzuty i wnioski o areszt wobec podejrzanych powołujących się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości.
2017-10-09
Akt oskarżenia przeciwko Karolinie P. ps. „Czekolinda” oskarżonej m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji
2017-10-09
Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów płatnej protekcji w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
2017-10-05
Akt oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej na dostawy żywności i usług dla Szpitali w Puławach, Ostrołęce, Pruszkowie i Biskupcu
2017-10-04
Akty oskarżenia przeciwko 53 osobom zajmującym się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych
2017-10-02
Narkotyki w magazynach, majątek przepisany na 3-letnie dziecko – Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji rozbiła tzw. „grupę Suchego”.
2017-09-27
Informacja o utworzeniu nowej jednostki Prokuratury w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie
2017-09-25
Kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzeń nieruchomości
2017-09-21
Informacja o zarzutach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dostawie sprzętu dla Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie
2017-09-13
Informacja w sprawie zmiany siedziby Prokuratury Rejonowej Warszawa –Śródmieście Północ w Warszawie
2017-09-01
Areszt dla podejrzanego o przemyt 12,5 kg kokainy
2017-08-29
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Bartoszowi T., oskarżonemu o publiczne propagowanie totalitarnego ustroju.
2017-08-23
Areszt dla podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających
2017-08-22
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Markowi O., oskarżonemu o przestępstwo określone w art. 211 ust. 1 pkt 12 Ustawy prawo lotnicze
2017-08-10
Informacja o zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
2017-08-07
Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-08-02
Komunikat w sprawie PR 4 Ds. 655.2017 Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście Północ w Warszawie, zakończonej skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia
2017-07-27
Komunikat w sprawie działalności piramidy finansowej - firmy Horcus Investment Group S.A
2017-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Sz. – uczestnikowi napadu na konwój z pieniędzmi na warszawskim Ursynowie w 1995 r.
2017-07-21
Informacja o ustaleniu dnia 14.08.2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 26.08.2017 r.
2017-07-20
Akt oskarżenia przeciwko Urszuli W. oskarżonej o przyjmowanie korzyści majątkowych od studentów Szkoły Głównej Handlowej
2017-07-19
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-07-17
Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. oskarżonemu o zbrodnię zabójstwa, a także o czynną napaść na policjanta oraz na biegłą psycholog
2017-07-06
Akt oskarżenia przeciwko 3 osobom nielegalnie doładowującym Warszawskie Karty Miejskie.
2017-07-05
Blisko 10-krotne zmniejszenie - wskutek apelacji prokuratora - zadośćuczynienia dla Ryszarda Boguckiego za pobyt w areszcie
2017-06-30
Śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami elementów umundurowania oraz wyposażenia wojskowego
2017-06-30
Komunikat uzupełniający w sprawie decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz znieważenia Donalda Tuska
2017-06-26
Wyrok skazujący dla Mariusza B. za dokonanie 4 zabójstw osób, których zwłok nie odnaleziono
2017-06-23
Akt oskarżenia przeciwko Cezaremu P. oskarżonemu o handel kokainą
2017-06-20
Akt oskarżenia przeciwko Zenonowi L. oskarżonemu o obcowanie płciowe z małoletnimi oraz posiadanie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim i zoofilskim
2017-06-20
Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działalności Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2017-06-19
Akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K. – twórcy Pozabankowego Centrum Finansowego, za wyłudzenie mienia o wartości ponad 14 mln zł na szkodę 232 osób.
2017-06-19
Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach: znieważenia Jarosława Kaczyńskiego oraz publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz przechowywania przedmiotu zawierającego treść faszystowską i znieważenia Donalda Tuska.
2017-06-14
Kolejne zarzuty dla Arkadiusza Ł. ps. „Hoss”
2017-06-13
Wyrok skazujący dla Krzysztofa Sz. za wyłudzenie ponad 28,5 mln zł w ramach piramidy finansowej
2017-06-08
Akt oskarżenia za nielegalną transmisję gali KSW na Facebook-u
2017-06-07
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-06-07
Areszt dla Piotra R., który uciekł z konwoju policyjnego podczas badań medycznych w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie
2017-06-02
Warszawski adwokat podejrzany o handel narkotykami
2017-05-30
Akt oskarżenia przeciwko dilerom narkotykowym
2017-05-30
Zarzuty dla znanego inwestora giełdowego Romana K.
2017-05-26
Śledztwo przeciwko handlarzom narkotykami
2017-05-25
Śledztwo przeciwko osobom prowadzącym oszukańcze sklepy internetowe
2017-05-24
Kolejne zatrzymania w śledztwie przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami VAT
2017-05-22
Śledztwo w sprawie wykradzenia danych osobowych z bazy danych jednej z firm marketingowych
2017-05-19
Sąd utrzymał w mocy decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa w sprawie samobójczej śmierci żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2017-05-12
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych o charakterze pedofilskim, sadystycznym i zoofilskim
2017-05-11
Śledztwo przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami
2017-05-10
Akt oskarżenia przeciwko Sorai P. oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy tzw. metodą na wnuczka
2017-05-10
Zatrzymania żołnierzy z Giżycka podejrzanych o obrót narkotykami
2017-05-09
Akt oskarżenia przeciwko Markowi F. oskarżonemu o wręczanie korzyści majątkowych w zamian za wystawienie nierzetelnych zaświadczeń lekarskich
2017-04-18
Akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. związany z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap S.A.
2017-04-11
Śledztwo przeciwko 2 osobom posiadającym nielegalnie duże ilości amunicji, broni i urządzeń wybuchowych
2017-04-10
Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi C. podejrzanemu o szpiegostwo
2017-04-07
Śledztwo przeciwko przemytnikom papierosów
2017-04-06
Informacja o wyznaczeniu 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy
2017-04-04
Komunikat w sprawie wniosku o przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w toku procesu przeciwko Tomaszowi Arabskiemu
2017-03-30
Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podpalenia mieszkania i zabójstwa kobiety w lipcu 2015 r. na warszawskiej Ochocie.
2017-03-28
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie
2017-03-28
Śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego.
2017-03-16
Śledztwo dotyczące brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP.
2017-03-13
Wezwanie na przesłuchanie byłego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska
2017-03-06
Kolejne zarzuty w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-04
Zarzuty wobec policjantów z warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji
2017-03-03
Zarzuty dla członków zarządu PKP w śledztwie dotyczącym wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-02
Zarzuty w śledztwie w sprawie wyłudzenia na szkodę PKP SA mienia wielkiej wartości w związku z zawarciem i wykonaniem umowy na „Realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym”
2017-03-01
Prawomocne umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej asystujących w dniu 18.12.2015 r. w działaniach Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia CEK NATO
2017-02-16
Uwzględnienie zażalenia Prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-16
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-14
Śledztwo w sprawie organizowania przez partie polityczne konferencji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
2017-02-09
Reprezentacja Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mistrzem Polski w halowej piłce nożnej!
2017-02-06
Prokuratura skarży decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o odstąpieniu od tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza Ł. pseudonim „Hoss”
2017-02-03
Śledztwo przeciwko Eyalowi P. podejrzanemu o wyłudzenie blisko 4 mln złotych i prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej
2017-01-27
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy na podstawie podrobionych dokumentów
2017-01-19
Śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-04
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie widzi przeciwwskazań dla upublicznienia nagrań z monitoringu posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 r.
2017-01-03
Akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G. oskarżonemu o kradzież obrazu „Gęsiarka” z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2016-12-23
Akt oskarżenia przeciwko biznesmenowi posługującemu się nierzetelnymi dokumentami w celu uzyskania zamówień publicznych
2016-12-21
Śledztwo w sprawie zdarzeń, które miały miejsce w Sejmie i jego bezpośredniej okolicy w dniach 16-17 grudnia 2016 r.
2016-12-06
Zatrzymanie Piotra C. poszukiwanego listem gończym
2016-12-05
Akt oskarżenia przeciwko autorowi fałszywego alarmu bombowego na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Hurghady w Egipcie
2016-11-29
Akt oskarżenia przeciwko Markowi K. oskarżonemu o płatną protekcję
2016-11-25
Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi S. oskarżonemu o ujawnienie akt śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie tzw. afery podsłuchowej
2016-11-21
Śledztwo przeciwko Jakubowi K. podejrzanemu o zabójstwo mieszkanki Konstancina
2016-11-17
Akt oskarżenia przeciwko sprawcom porwania ukraińskiego biznesmena celem wymuszenia okupu
2016-11-16
Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego w związku z zawarciem z Bartłomiejem Misiewiczem umowy o pracę
2016-11-07
Śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści majątkowe z prostytucji.
2016-10-20
Informacja o ustaleniu dnia 31.10.2016 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 19.11.2016 r.
2016-09-30
Postępowanie w sprawie lotu drona nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
2016-09-23
Poszukiwania por. rez. Piotra C.
2016-09-21
Akt oskarżenia przeciwko poborcom skarbowym
2016-09-13
Kolejne postępowanie przygotowawcze w sprawie pobicia Polaka na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-08
Postępowanie przygotowawcze w sprawie kolejnego pobicia obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-09-02
Śledztwo w sprawie pobicia oraz zabójstwa obywateli Polski na terenie Wielkiej Brytanii
2016-08-30
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych - komunikat uzupełniający
2016-08-25
Śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych
2016-08-19
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 22-23 sierpnia 2016 r.
2016-08-15
Wydanie władzom Królestwa Hiszpanii obywatela Chin podejrzanego o udział w zabójstwie
2016-08-12
Śledztwo w sprawie nawoływania do zabójstwa Prezesa PiS
2016-08-10
Dochodzenie w sprawie znieważenia miejsca spoczynku Bolesława Bieruta
2016-07-29
Tymczasowe aresztowanie trzech osób podejrzanych o płatną protekcję
2016-07-22
Akt oskarżenia przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i przemytem metamfetaminy
2016-07-22
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji obywatela Ukrainy zatrzymanego na lotnisku w Warszawie
2016-07-21
Akt oskarżenia przeciwko Markowi M. w sprawie usiłowania doprowadzenia do bezprawnej „reprywatyzacji” nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej
2016-07-20
Śledztwo w sprawie oszustw na szkodę klientów Polskiej Grupy Telekomunikacyjnej
2016-06-30
Nieobecność Rzecznika Prasowego w dniach 30 czerwca - 17 lipca 2016 r.
2016-06-17
Wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przy wydawaniu decyzji w sprawie planów urządzenia lasów wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej
2016-05-24
Śledztwo przeciwko handlarzom częściami pochodzącymi ze skradzionych samochodów
2016-05-16
Likwidacja fabryki papierosów
2016-05-13
Tymczasowe aresztowanie w celu ekstradycji do USA obcokrajowców podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
2016-05-11
Akt oskarżenia przeciwko przestępcom kopiującym karty bankowe
2016-04-01
Informacja o postępowaniu sprawdzającym w sprawie przekroczenia uprawnień przy procedowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie badania zgodności z Konstytucją ustawy z 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
2016-03-25
Informacja o przekazaniu Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postępowania w sprawie zaniechania publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2016-03-23
Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi Sz. oskarżonemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia
2016-03-18
Informacja o wszczęciu śledztwa w sprawie ujawnienia osobom nieuprawnionym treści projektu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15
2016-03-14
Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Więcej komunikatów w archiwum