Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1112.2.2018
Data publikacji 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji 2018-02-21
Termin składania dokumentów 2018-01-30
Opis

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 r.

Sygnatura ogłoszenia PO V WO 1112.2.2018

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje,  o możliwości zatrudnienia pracowników na stanowisko sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 

Ilość etatów: – 5,0

Stanowisko: sekretarka/sekretarz ( z grupy innych pracowników prokuratury)

 

Miejsce pracy – Warszawa i Piaseczno

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485.) – 2120,- zł.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy:

 

l  rejestracja wpływającej i wysyłanej korespondencji,

l  przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,

l  sporządzanie projektów pism i przepisywanie rękopisów w edytorze tekstów,

l  sporządzanie kserokopii dokumentów,

l  sporządzenie kart przeglądowych i numerowanie akt spraw,

l  pomoc przy porządkowaniu materiałów archiwalnych,

l  ekspediowanie korespondencji,

l  wykonywanie innych pomocniczych czynności biurowych wynikających z prac sekretariatu,

l  wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych służbowych.

 

Wymagania konieczne:

 

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie średnie,

l  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoka kultura osobista,

l  umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

l  życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),

l  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

l  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

l  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,

l  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

l  kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  30 stycznia  2018 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

            Prokuratura Okręgowa w Warszawie

            00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru polegającego na praktycznym sprawdzianie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

 

                                           

 

 

                   Prokurator Okręgowy

                          w Warszawie

 

                     Paweł Blachowski

 

 

 

                                                                     

 

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
W tej chwili brak załączników
Wyniki rekrutacji

Prokuratura Okręgowa                                   Warszawa, dnia 21 lutego 2018 r.

     w Warszawie

 

PO V WO 1112.2.2018

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

Do zatrudnienia na stanowisku sekretarka/sekretarz w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostały zakwalifikowane następujące osoby:

1.      Gieppert Katarzyna

2.      Gonet Dominika

3.      Stąporek Patrycja

4.      Zieliński Mariusz

 

 

                                                         Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego

 

                                                              Małgorzata Bojanowska-Grabiec