Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1110.68.2017
Data publikacji 2017-12-15
Termin składania dokumentów 2018-01-05
Opis

Prokuratura  Okręgowa                              Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r.

 
   

w   Warszawie

ul. Chocimska 28,  00-791 Warszawa

 

PO V WO 1110.68.2017

 

INFORMACJA

O  WOLNYM  ETATACIE  ASESORSKIM
W  PROKURATURZE  OKRĘGU  WARSZAWSKIEGO

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje o wszczęciu procedury naboru na
1 wolny etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz  w Warszawie.

            Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w art. 75 § 1 ust 1-6 i 8, § 1a. ust. 1-2 w zw.
z art. 174 § 1 i § 1a. ustawy z 28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winni złożyć w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego
w Warszawie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 ustawy z
28 stycznia 2016 roku - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1767ze zm.), a ponadto:

- odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznawanych w Polsce,

- odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu potwierdzającą złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego, bądź radcowskiego,

- oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenia iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenia kandydata, czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach
o wykroczenia, w których jest obwinionym,

- oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,

- wypełnioną ankietę personalną,

- oświadczenie kandydata zawierające informacje o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury)

- kandydaci wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza winni złożyć zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Izby Notarialnej potwierdzający wykonywane zatrudnienie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

(22) 217 32 19 lub (22) 217 32 21.

Prokurator  Okręgowy

w  Warszawie

/Paweł   Blachowski/

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
W tej chwili brak załączników
Menu boczne