Nawigacja górna
 • Wersja graficzna
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 11 .2017
Data publikacji 2017-09-01
Termin składania dokumentów 2017-09-20
Opis

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 11 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

Ilość etatów – 1,00

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

1.      Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych  prokuratury (jednostek organizacyjnych).

2.      Przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.

3.      Udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym.

4.      Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii ,,A’’ do właściwego archiwum państwowego.

5.      Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii ,,B’’ i udział w jej komisyjnym brakowaniu.

6.      Przekazywanie wybrakowanych materiałów (w stanie uniemożliwiającym ich odtworzenie) na makulaturę.

7.      Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485) - 2050 zł,- ; na stanowisku archiwisty – 2590,- zł.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, a także ukończony kurs dla archiwistów,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,

l  znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym /znajomość MS Office/.

 

b)     dodatkowe:

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

l  umiejętność organizacji pracy,

l  odporność na stres,

l  zdolności analityczne

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
 2. oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. kopia dowodu osobistego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 20 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)     etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)     etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ustawy
o pracownikach sądów i prokuratury oraz ogólnych przepisów archiwalnych (test trwa 30 min.),

3)     etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

                                                               Prokurator Okręgowy

                                                                             w Warszawie

 

                                                                         Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-09-01
Menu boczne