Nawigacja górna
 • Wersja graficzna
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 17 .2017
Data publikacji 2017-07-14
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-08
Termin składania dokumentów 2017-08-10
Opis

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 17 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
 o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm) ogłasza konkurs na stanowisko stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Ilość etatów – 4

Miejsca pracy – Warszawa i Piaseczno

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

 

1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.

2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:

 

l  wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,

l  prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,

l  prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,

l  zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485) - 2050 zł,-

 

Wymagania niezbędne:

 

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,

l  znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym /znajomość MS Office/.

 

Wymagania dodatkowe:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

l  umiejętność organizacji pracy,

l  odporność na stres,

l  zdolności analityczne

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)      kopia dowodu osobistego.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 10 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień  ustawy - prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).

3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

 

                                                               Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                      Paweł Blachowski

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 oświadczenia 2017-07-14
Wyniki rekrutacji

Prokuratura Okręgowa                                    Warszawa, dnia 7 września  2017 r.

       w Warszawie

 

PO V WO 1111.17.2017

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

W dniu 7 września 2017 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu
III etapu konkursu
na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie ( 4 etaty) zakwalifikowała
niżej wymienione osoby:

1. Kiełczewska Małgorzata

2. Bielińska Magdalena

3. Bartosiak Norbert

4. Lińska Jolanta

 

Na liście rezerwowej  umieszczono:

 

1. Chojnowska Agnieszka

 

             

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

    Małgorzata Bojanowska-Grabiec