Nawigacja górna
 • Wersja graficzna
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1111. 6 .2017
Data publikacji 2017-04-06
Data ostatniej aktualizacji 2017-05-26
Termin składania dokumentów 2017-04-28
Opis

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 6 .2017

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 ze zm) ogłasza konkurs na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Ilość etatów – 5

Miejsca pracy – Warszawa – 4 etaty, Piaseczno – 1 etat.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

 

1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.

2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:

 • wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 54 ze zm.) - 2050 zł,-

 

Wymagania niezbędne:

 •  pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 •  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),
 • umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym /znajomość MS Office/.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • zdolności analityczne

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),

2)      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)      kopia dowodu osobistego.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie
do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)     etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)     etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).

3)     etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-04-10
Wyniki rekrutacji

Prokuratura Okręgowa                                    Warszawa, dnia 26 maja  2017 r.

       w Warszawie

 

PO V WO 1111.6.2017

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

W dniu 25 maja 2017 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu
III etapu konkursu
na stanowiska stażystów w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie ( 5 etatów)
podjęła uchwałę, iż na stanowiska stażystów wybrano następujące osoby:

 

1.     Paula Wacławek - w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów
w Warszawie

2.     Aleksandra Ozimek - w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów
w Warszawie

3.     Julia Aleksandra Borek - w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie

4.     Agnieszka Kokosa - w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola
w Warszawie

5.     Adrian Krzysztof Kania - w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie

 

 Komisja ustaliła listę rezerwową:

 

1.     Katarzyna Dolega

2.     Monika Cisak

3.     Karolina Łukasiak

4.     Paulina Maria Łuczyńska

5.     Magdalena Król

6.     Marlena Majewska

             

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

    Małgorzata Bojanowska-Grabiec

Menu boczne