Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty PO V WO 1112. 4. 2017
Data publikacji 2017-03-14
Data ostatniej aktualizacji 2017-04-21
Termin składania dokumentów 2017-03-31
Opis

 Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.

Sygnatura ogłoszenia PO V WO 1112. 4. 2017

 

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie informuje o możliwości  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na stanowisku sekretarka/sekretarz w Wydziale Budżetowo - Administracyjnym  Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Liczba wolnych stanowisk pracy – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1.      Wykonywanie podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce.

2.      Przyjmowanie, gromadzenie i segregacja dokumentów wpływających do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego. Weryfikacja poprawności wystawionych dokumentów. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3.      Wprowadzanie do programu finansowo-księgowego i dekretacja prostych dokumentów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

4.      Sporządzanie przy użyciu programów finansowo-księgowych i arkuszy kalkulacyjnych raportów, zestawień oraz wypełnianie formularzy na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami w zakresie uzgadniania rozrachunków i innych czynności księgowych.

5.      Przygotowywanie sprawozdań i zestawień.

6.      Archiwizowanie dowodów księgowych.

 

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarka/sekretarz  – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 54 ze  zm.) – 2070,- zł .

 

Wymagania konieczne:

 

1)      pełna zdolność do czynności prawnych,

2)      nieposzlakowana opinia,

3)      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)      wykształcenie średnie,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

6)      Biegła znajomość obsługi komputera, preferowana znajomość programów finansowo-księgowych oraz Word,  Excel.

7)      Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy.

8)      Znajomość Ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy.

 

Wymagania pożądane:

 

l  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

l  komunikatywność,

l  umiejętność pracy w zespole,

l  wysoka kultura osobista,

l  umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

l  życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia),

l  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

l  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

l  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,

l  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

l  kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 marca 2017 roku bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

            Prokuratura Okręgowa w Warszawie

            Wydział Organizacyjny

            00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

 

                                                                           Prokurator Okręgowy

                                                                            w Warszawie

 

                                                                     Paweł Wilkoszewski

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2017-03-14
Wyniki rekrutacji

 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r.

 

PO V WO 1112.4.2017

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko sekretarka/sekretarz w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Warszawie (umowa na zastępstwo):

 

1. Krzosek Anna

2. Kwas Marek

3. Sadowska Sylwia

4. Stefańska Paulina

 

 

 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku przeprowadzony będzie praktyczny sprawdzian umiejętności z zakresu obsługi komputera (w tym: Excela) oraz przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

1)       Sprawdzian obsługi komputera odbędzie się w sali komputerowej,
VI piętro pok. 609 o godz. 1000 ;

2)       Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się w sali konferencyjnej,
VI piętro pok. 610 od godziny 1030

 

Osoby zgłaszające się na nabór proszone są o posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Menu boczne