Nawigacja górna
 • Wersja graficzna
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1110/ 9 /15
Data publikacji 2015-11-27
Data ostatniej aktualizacji 2016-01-11
Termin składania dokumentów 2015-12-18
Opis

 Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu I K 1110/  9  /15

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko księgowego

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

Ilość etatów – 1

Miejsce wykonywania pracy: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

 

1.      Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości. Sprawdzanie czy wszystkie dokumenty księgowe są sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

2.      Wprowadzanie do programu finansowo-księgowego i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

3.      Sporządzanie przy użyciu programów finansowo-księgowych i arkuszy kalkulacyjnych raportów, zestawień oraz wypełnianie formularzy na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami w zakresie uzgadniania rozrachunków i innych czynności księgowych.

4.      Przygotowywanie sprawozdań i zestawień.

5.      Archiwizowanie dowodów księgowych

 

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego - na stanowisku stażysty - 1750 zł,-

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 54)

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a) niezbędne:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych;

2)      nieposzlakowana opinia;

3)      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej pierwszego stopnia;

6)      umiejętność obsługi komputera, preferowana znajomość programów finansowo-księgowych oraz Word i Excel;

7)      znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy;

8)      znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy.

 

b) dodatkowe:

1)      bardzo dobre umiejętności interpersonalne;

2)      umiejętność pracy pod presją czasu;

3)      umiejętność planowania i organizacji pracy;

4)      dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość;

5)      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

6)      umiejętność pracy w zespole;

7)      kreatywność, komunikatywność.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);
 2. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) dotyczących posiadanego doświadczenia
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap II – polega na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera (w tym: Excela) oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wiedzy ogólnej (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

 

 

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2015-11-30
Wyniki rekrutacji

Warszawa, dnia  5 stycznia 2016 r.

 

I K 1110/9/15

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego
w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego informuje o unieważnieniu konkursu.

 

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi w terminie późniejszym.

 

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

                                                                              Irmina Zych

Menu boczne