Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1111/ 3 /15
Data publikacji 2015-10-15
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-29
Termin składania dokumentów 2015-11-05
Opis

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

 

I K 1111/  3 /15

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej
w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze z dnia 20-06-1985 r., Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z poźn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1436). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy - Warszawa

 

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratora
( Dz.U. Nr 49, poz. 293),

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 100 a   ust. 5 ustawy o prokuraturze z dnia 20-06-1985 r., Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z późn. zm.):

 

1)            posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)            posiadanie nieskazitelnego charakteru,

3)            ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)            ukończone 24 lata,

5)            złożenie oświadczenia, że nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 - ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć
zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 05 listopada 2015 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)      kwestionariusz osobowy;

3)      życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;

4)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.;

5)      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

7)      aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

    

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

            Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)               wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)               testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3)               rozmowy kwalifikacyjnej.

 

       Pierwszy etap konkursu zostanie rozpoczęty w dniu 19 listopada 2015 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin prokuratorski lub sędziowski.

       Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1436).

 

   Prokurator Okręgowy

         w Warszawie

 

       Ryszard Rogatko

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Kwestionariusz osobowy 2015-10-15
Wyniki rekrutacji

 Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.

 

I K 1111/ 3/15

 

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ
O ZAKWALIFIKOWANIU DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1436), Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, do zatrudnienia na powyższe stanowisko zakwalifikowała Panią Gabrielę Radgowską, która uzyskała 51 punktów.

            Ponadto, Komisja Konkursowa postanowiła o wyłonieniu rezerwowej listy kandydatów, na której umieszczono niżej wymienione osoby oraz wyniki tych kandydatów:

 

1.      Maciej Bawarski – 49

2.      Marzena Nowaczek - 45

3.      Monika Pietrusiewicz– 45

4.      Agnieszka Jęda - 43

5.      Michał Sajewski - 43

6.      Kornel Kowalski - 42

7.      Sylwia Kubik - 41

8.      Inesa Wyrębkowska - 40

9.      Magdalena Widz - 40

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

            Małgorzata Adamajtys