Nawigacja górna
  • Wersja graficzna
  • English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1111/ 2 /15
Data publikacji 2015-07-20
Data ostatniej aktualizacji 2015-08-26
Termin składania dokumentów 2015-08-12
Opis

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r.

 

I K 1111/ 2 /15

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

 

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 100c ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze z dnia 20-06-1985 r., Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z poźn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku o sposobie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. Nr 210, poz. 1257). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa.

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy - Warszawa

 

 

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratora ( Dz.U. Nr 49, poz. 293),

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 100 a   ust. 5 ustawy o prokuraturze z dnia 20-06-1985 r., Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599):

 

1)            jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)            jest nieskazitelnego charakteru,

3)            ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

4)            ukończył 24 lata,

5)            ukończył aplikację  prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,

6)            nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć
w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. w Prokuraturze Okręgowej
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub drogą pocztową następujące dokumenty:

  1)  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

  2)  kwestionariusz osobowy;

  3)  życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;

  4)  kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

  5)  oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;

  6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
       o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

  8)  trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10. 00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 w Sali 106
 I piętro.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie http://www.warszawa.po.gov.pl/ oraz zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Informacje dodatkowe:

 

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

 

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1)               testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury,

2)               dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej
z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

 

Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko prokuratora. (Dz. U. Nr 210, poz. 1257).

 

 

   Prokurator Okręgowy

         w Warszawie

 

       Ryszard Rogatko

 

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2015-07-20
2 Kwestionariusz osobowy 2015-07-20
Wyniki rekrutacji

 

 I K 1111/2/15                                                          Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

Komunikat

 

 

 

 

Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie informuje, że niniejszy konkurs został unieważniony przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania konkursowego nastąpi w terminie późniejszym.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

           Małgorzata Adamajtys

 

Menu boczne