Nawigacja górna
 • Wersja graficzna
 • English
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • ePuap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Menu główne
Treść strony
Numer oferty I K 1110/ 3/14
Data publikacji 2014-04-24
Termin składania dokumentów 2014-05-14
Opis

Ogłoszenie o konkursie

 

Sygnatura konkursu I K 1110/ 3/14

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko księgowego

z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.  

 

Ilość etatów – 1

Miejsce wykonywania pracy: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

 

 

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:

1.      Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości. Sprawdzanie czy wszystkie dokumenty księgowe są sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz czy są zatwierdzone do zapłaty.

 1. Wprowadzanie do programu finansowo - księgowego i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
 2. Uzgadnianie sald i obrotów kont analitycznych, syntetycznych, rozrachunkowych, kosztowych i wydatkowych oraz kont poza bilansowych.
 3. Przygotowanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań i zestawień dla potrzeb kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie i Prokuratury Generalnej. 

 

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2013 r., poz. 636)

- na stanowisku stażysty - 1740 zł,-

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin;
 7. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w księgowości jednostki budżetowej;
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, preferowana znajomość programów finansowo – księgowych, Videotel, TREZOR, Excel;
 9. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku VAT oraz przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw, znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 10. Znajomość ogólnych przepisów dotyczących ustawy o prokuraturze oraz regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

b) dodatkowe:

 1. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne;
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 3. Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 4. Dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość;
 5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Kreatywność, komunikatywność.

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);
 2. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Kopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) dotyczących posiadanego doświadczenia zawodowego - potwierdzających spełnienie wymogów formalnych;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających umiejętności obsługi komputera lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 9. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 14 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów.

 

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap II – polega na przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera (w tym: Excela) oraz testu obejmującego 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wiedzy ogólnej (test trwa 30 min.).

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Inne informacje:

·          Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

       (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

·          Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

·          Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

·          Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

·          Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub  (22) 21 73 225.

Załączniki
LP Nazwa załącznika Data dodania
1 Oświadczenia 2014-04-24
Menu boczne